SIBO Fluidra Zwembadcatalogus

POOL & SPA CATALOGUS 2022

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 CONTACTGEGEVENS SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V. ALGEMENE CONTACTGEGEVENS Adres: SIBO Fluidra Netherlands B.V. Doornhoek 3950 5465 TC Veghel CONTACTGEGEVENS SALES Voor commerciële vragen en advies kunt u contact opnemen met de afdeling Sales. Telefoonnummer: +31 (0)413 293918 (optie 1) E-mailadres: sales@sibofluidra.nl CONTACTGEGEVENS TECHNICAL SUPPORT Voor technische ondersteuning over de werking of installatie van uw aankoop en voor het melden van een reclamatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support. Telefoonnummer: +31 (0)413 747007 E-mailadres: service@sibofluidra.nl CONTACTGEGEVENS SALES SUPPORT Voor vragen over de levering van uw bestelling of het melden van afwijkingen van uw bestelling (kwaliteit / aantal), kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support. Telefoonnummer: +31 (0)413 747008 E-mailadres: service@sibofluidra.nl

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 ALGEMENE LEVERINGSINFORMATIE Bij de samenstelling van deze catalogus is de grootst mogelijke nauwkeurigheid betracht voor een juiste vermelding van prijzen, foto’s en technische omschrijvingen. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen dan kunt u daaraan geen rechten ontlenen. De in deze catalogus vermelde prijzen kunnen, indien zich gedurende de looptijd sterke prijsschommelingen voordoen, door ons gewijzigd worden. Eén en ander ter beoordeling van ons. • Catalogusprijzen zijn advies verkoopprijzen in Euro exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn geldig vanaf 6 september 2021. • Verpakkingseenheden die vermeld staan, dienen ter informatie. ALGEMENELEVERINGSINFORMATIE • Indien er voor 12.00 uur wordt besteld, doen wij ons best om de bestelling nog dezelfde dag te verzenden. • Bestellingen die worden afgehaald staan 2 uur nadat de bestelling door SIBO Fluidra is bevestigd klaar voor afhaling. Bijbestellen aan de afhaalbalie is niet mogelijk. • De afhaalbalie heeft de volgende openingstijden: van 8.00 tot 17.00 uur. • Voor speciaal transport geldt transport af MagazijnVeghel (zoals speciale lengtevracht of gevaarlijke stoffen). • Expreszendingen altijd tegen meerprijs. TRANSPORT- /HANDELINGSKOSTENNEDERLAND: Netto factuurwaarde Tot €100,- Tussen € 100,- en € 300,- Tussen € 300,- en € 950,- Boven € 950,- Pakketvracht € 25,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 Palletvracht € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 0,00 * Uitzonderingen, lengtevracht en speciale vracht: zie de algemene voorwaarden. Pakket De maximale omvang van een pakket is 3.00 meter (1x de lengte + 2x de breedte + 2x de hoogte), waarbij de maximale lengte 1,75m is. Als een pakket groter is dan 1,75m, dan wordt de toeslag voor lengtevracht doorbelast. Toeslagen € 15,00 per zending indien voor levering telefonisch een afspraak moet worden gemaakt. € 15,00 per zending indien er een lengtevracht bij de zending zit (> 2,4m). € 15,00 per zending bij ADR-artikelen. € 50,00 per zending als het bezorgadres afwijkt van het standaard bezorgadres (dropshipping). € 50,00 per zending indien een zending op een adres niet afgeleverd kan worden en er een tweede aanlevering nodig is. Toeslag voor een levering in een bepaald tijdsblok zijn altijd op aanvraag. € 50,00 per zending bij bestellingen van 20 of meer zakken zand en/of glas (totaal gewicht > 500 kg). RICHTLIJNEN RETOURZENDINGEN 1. Aanmelden: 1.1. Een verzoek omeen of meerdere artikelen naar SIBO Fluidra Netherlands te retourneren kan worden aangemeld middels de site sibo.nl/service/ door alle benodigde data in te vullen. 1.2. Retouren die niet zijn aangemeld bij SIBO Fluidra Netherlands zullen niet in behandeling worden genomen. 1.3. De artikelen die geretourneerd worden, dienen onbeschadigd en compleet in de originele verpakking te worden aangeleverd (zie instructie op de site), tezamen met een kopie van het aankoopbewijs (uploaden via de site). 1.4. Na ontvangst en controle van de retourzending zal SIBO Fluidra Netherlands de artikelen crediteren. Voor artikelen waarvan de leverdatummeer dan 2 weken geleden is, zal 10% op het retourbedrag worden ingehouden voor behandelingskosten (administratiekosten + handelingskosten magazijn). 2. Uitgesloten zijn: 2.1. Speciaal bestelde artikelen. Deze worden door SIBO Fluidra Netherlands niet retour genomen. 2.2. Artikelenwaarvan niet kanworden aangetoond dat deze bij SIBO Fluidra Netherlands gekocht zijn. 2.3. Artikelen en/of verpakkingen die niet als nieuw te verkopen zijn. 2.4. Artikelen waarvan de leverdatummeer dan 2 maanden geleden is. Een indicatie van de ophaalkosten indien SIBO Fluidra Netherlands het transport organiseert: • Pakket Nederland, Duitsland, België: € 30,- • Pakket overige landen uit de Europese Gemeenschap € 65,- • Pallet Nederland: € 65,- • Pallet Duitsland, België: € 100,- RICHTLIJNEN RECLAMATIES (GARANTIE) 1. Aanmelden: 1.1. Een reclamatie kan worden aangemeld middels de site sibo.nl/service/ door alle benodigde data in te vullen. 1.2. Reclamaties die niet zijn aangemeld bij SIBO Fluidra Netherlands zullen niet in behandeling worden genomen. 1.3. Reclamaties die betrekking hebben op leveringen , dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zending te worden gemeld. 1.4. Als, na onderzoek, blijkt dat de reclamatie niet onder garantie valt of bij beoordeling er geen fout wordt gevonden, kunnen de gemaakte kosten voor het retour halen doorbelast worden. 1.5. Indien een product ter reparatie aan SIBO Fluidra wordt aangeboden wordt een bedrag van € 35,- berekend voor demontage en inspectiekosten, dit bedrag komt te vervallen indien tot reparatie wordt overgegaan. Reparaties waarvan de kosten maximaal € 100,- (exclusief BTW) bedragen, zullen automatisch door onze monteurs worden uitgevoerd. Bij garantie vervallen uiteraard bovengenoemde kosten. De garantiebepalingwordt uitsluitend gedaan door onze servicemonteurs. 2. Uitgesloten zijn: 2.1. Verbruiksartikelen of artikelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals UVlampen, kwartsglazen, lagers, membranen en afdichtingen (seals) in het algemeen). 2.2. Artikelen waarop aanpassingen en/of reparaties zijn uitgevoerd welke niet in opdracht van SIBO Fluidra zijn uitgevoerd. 2.3. Artikelenwaarvan niet kanworden aangetoond dat deze bij SIBO Fluidra Netherlands gekocht zijn. 2.4. Artikelen die niet volgens de beschrijving/handleiding gebruikt zijn. 2.5. Artikelen die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Retourformulier Reclamatieformulier

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 ALGEMENE VOORWAARDEN SIBO FLUIDRA NETHERLANDS BV ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van (ver)koop en/of goederen van SIBO Fluidra Netherlands B.V. enerzijds, hierna te noemen: ‘verkoper’, en koper anderzijds. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Koper: Degene met wie verkoper een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten; B. Order: Bestelling en/of opdracht en/of order; C. Goederen/het geleverde: alle goederen en materialen, geleverd of te leveren door de verkoper. ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMINGOVEREENKOMST 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen door de verkoper worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren. 2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door de verkoper dan wel zodra de verkoper is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order. 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden de verkoper slechts indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. 4. Alle afbeeldingen, tekeningen en/of andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden de verkoper slechts, indien dat expliciet schriftelijk is vastgelegd en waarvoor de CE-markering geldt. 5. Voor leveringen, waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. ARTIKEL 3: PRIJZEN 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, vervoerskosten en eventueel verzekering. 2. De prijs voor het bedrijfsklaar installeren wordt afzonderlijk vermeld. 3. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, uit- voerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten. 4. De verkoper is uitdrukkelijk bevoegd eenzijdig de voorwaarden en de inhoud van een gesloten overeenkomst te wijzigen, zonder dat de koper bevoegd is de overeenkomst te annuleren, indien marktomstandigheden (voorzien of onvoorzien) dan wel kosten verhogende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Verkoper is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig tegenover koper. 5. Afwijkingen in de overeenkomst tot maximaal 10% van bijvoorbeeld de prijs of levertijd zullen in beginsel als redelijk worden beschouwd, tenzij de klant aantoont dat dit redelijkerwijs vanhaar niet verlangd kanworden 6. heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen. 7. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden. ARTIKEL 4: LEVERING 1. Levering geschiedt overeenkomstig de overeengekomen Incoterms, waarbij binnen Europa geleverd wordt op basis van ten tijde van de overeenkomst geldende Incoterm 2020 DAP. 2. In geval de goederen door koper worden opgehaald bij verkoper wordt geleverd overeenkomstig Incoterm FCA. 3. In alle andere gevallen worden de goederen voor rekening en risico van de koper vervoerd. 4. Verkoop via platforms van derden. SIBO Fluidra behoudt zich het recht voor om de wederverkoop van een bepaalde productcategorie via platforms van derden te verbieden. ARTIKEL 5: LEVERINGSTERMIJNEN 1. De door verkoper opgegeven levertermijn is indicatief en niet bedoeld als fatale termijn. De koper dient de verkoper te allen tijde eerst nog een keer in gebreke te stellen met een, afhankelijk van de situatie, redelijke termijn om alsnog de op verkoper rustende leveringsverplichting na te komen. 2. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Verkoper zal de koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen. 3. De oplevering van goederen, die bedrijfsklaar worden geïnstalleerd, wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat de leverancier dit aan de afnemer meedeelt. ARTIKEL 6: CONTROLE EN RECLAME 1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. 2. De koper dient het geleverde binnen 24 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmaterialen en/of oppervlakte beschermingsfolies, de instructies en CE-veiligheidsvoorwaarde van het geleverde. Het recht van reclames op grond van deze zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever het gebrek niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper schriftelijk en onder opgaaf van de klacht heeft gemeld. Reclames op grond van deze zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever het gebrek niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper het gemeld. 3. De koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan verkoper te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht. 4. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 2 en 3 dienen binnen 5 werkdagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie. 5. Klachten en/of reclames in de zin van dit artikel geven de koper niet het recht om op te schorten of te verrekenen. ARTIKEL 7: BETALING 1. Tussen koper en verkoper geldt een overeengekomen betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar. 2. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. 3. Het is koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. 4. Indien een koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2,0% per maand over het totaal openstaande factuur- bedrag, met een minimumbedrag van € 300,00 per maand. 5. Indien verkoper door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een hoofdsom tot enmet €2.500,- tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,- en een maximum van €375,-, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten voor vorderingen boven de som van € 2.500,- worden in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld. 6. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met verkoper of indien er bij verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is verkoper bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren goederen heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden. 7. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten indien door de kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 ALGEMENE VOORWAARDEN SIBO FLUIDRA NETHERLANDS BV ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Verkoop en levering door verkoper vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van alle verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de (huur)koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten - zijn voldaan. 2. Verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen. 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper, bepaaldelijk de instructies en CE-veiligheidsvoorwaarden, te bewaren. Het is de koper wel toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af )geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper wel verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar en verbeurd de koper een direct opeisbare boete van € 5.000,00. 4. De verkoper wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door de verkoper zijn voor rekening van de koper. ARTIKEL 9: OVERMACHT 1. Overmacht in de zin van dit artikel worden gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: georganiseerde of ongeorganiseerde werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- stoffen/onderdelen, brand, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers. 2. Indien op grond van deze algemene voorwaarden of op grond van de wet sprake is van een overmacht situatie worden de leverings- en andereverplichtingenvandeverkoperopgeschort.Indiendoorovermacht de levering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID 1. Verkoper sluit iedere vorm van aansprakelijkheid tegenover de koper uit zolang deze niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade (waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad), behoudens en voor zover koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper of van bij verkoper werkzame personen die met de leiding van het bedrijf zijn belast. 3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad) van de koper, hoe genaamd ook. 4. Verkoper is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de instructies en CE-veiligheidsvoorwaarde van de producent en/of leverancier. Koper wordt geacht met deze instructies bekend te zijn. 5. Aansprakelijkheid voor schadewordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van de verkoper. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. De verkoper is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen. 6. De aansprakelijkheid voor door verkoper ingeschakelde derden in de zin van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van de inschakeling van een derde dient de koper daarvoor zichzelf te verzekeren. De koper vrijwaart verkoper voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, ongeacht de oorzaak daarvan. 7. Schadeclaims dienen door de koper binnen een jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter uit artikel 15. Na die periode vervalt het recht op schadevergoeding. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen dus door verloop van 12 maanden na aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt. 8. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden. ARTIKEL 11: KWALITEIT 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd. 2. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances, welke ter beoordeling van verkoper zijn, accepteert de verkoper geen aansprakelijkheid. De koper kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren. ARTIKEL 12: ONTBINDING ENANNULERING 1. Verkoper is gerechtigddeovereenkomst zonder rechtelijke tussen- komst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien de kredietverzekering van verkoper om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die verkoper op koper heeft direct volledig opeisbaar. 2. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper per geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en trans- portkosten. 4. In geval van annulering is de gehele vordering van de verkoper, te vermeerderen met 20% van de vordering, direct volledig opeisbaar. ARTIKEL13: RETOURZENDINGEN 1. Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. In geval van retournering van artikelen waarvan de leverdatum meer dan 2 weken geleden is, wordt er van 10% op het originele factuurbedrag ingehouden. 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, en waarvan de leverdatummeer dan 2maanden geleden is, kunnen niet worden geretourneerd. ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM 1. De intellectuele eigendomop door de verkoper en/of in opdracht van de koper gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen, de CE-markering en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht (blijven) berusten bij de verkoper, ook indien daarvoor kosten aan de koper in rekening zijn gebracht. 2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de verkoper verschuldigde komt aan de koper ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe. 3. De koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. Bij overtreding van voorgaande,zal de koper de hieruit voortvloeiende schade aan de verkoper vergoeden. Alsdan kan de verkoper tevens teruggave van de stukken vorderen. ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij verkoper het geschil aanhangigmaakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde recht.

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 FLUIDRA: MARKTLEIDER IN ZWEMBAD &WELLNESS Sinds 2016 maakt SIBO onderdeel uit van de Fluidra Group, een Spaans beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in producten voor de zwembad- en wellnessindustrie. Bij de productontwikkeling staat duurzaam gebruik van water centraal. Net als het welzijn en de gezondheid van de mens. Fluidra produceert en distribueert zwembadtoebehoren, PVC leidingsystemen, waterbehandelingsproducten en beregeningsmaterialen voor huishoudelijke, commerciële en publieke toepassingen. De eigen producten van Fluidra worden onder andere verkocht onder de merknamen AstralPool, Zodiac en Cepex. AstralPool heeft een ruim assortiment kwalitatieve zwembadproducten: van filtersystemen en pompen tot diverse inbouwdelen en robots. Zodiac is een onderscheidend merk, dat voorop loopt met haar innovaties. Waaronder een specifieke zwemvijver/biopool robot! Zodiac is vooral bekend om haar robots, maar heeft daarnaast ook een uitgebreid assortiment verwarming, pompen, filters en waterbehandeling. Fluidra produceert PVC leidingsystemen en fittingen onder de merknaam Cepex. De hier boven genoemde merken zijn dan ook terug te vinden in het assortiment van SIBO Fluidra. Wereldwijd Fluidra heeft dochterondernemingen in meer dan 45 landen wereldwijd, in totaal 170 vestigingen en ruim 6000 medewerkers. Met SIBO Fluidra als dochteronderneming wil Fluidra zich sterker profileren in Noord-Europa, en dan met name in de Benelux. Daarnaast wil de holding zich meer toespitsen op de zwemvijvermarkt, één van de specialisaties van SIBO. ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 AQUAFORTE MR. PERFECT WARMTEPOMPEN PAGINA 1-1 AQUAFORTE MR. INVERSMART WARMTEPOMPEN PAGINA 1-3 ZODIAC VORTAX, ARCO EN ARCOMAX REINIGERS PAGINA 2-11/12 ZODIAC SIROCCO² LUCHTONTVOCHTIGER PAGINA 1-18/19 AQUAFORTE MINI WARMTEPOMPEN ABS/METAAL PAGINA 1-6/7 ZODIAC ALPHA IQ 6800/6933 PAGINA 2-13 CONTROL BOX VOOR POMPEN EN LED ONDERWATER PAGINA 4-23 AQUAFORTE COMPLETE P&S PALLET BIOPOOL TYPE 5 ZODIAC VOYAGER 4300 EN IQ ASTRALPOOL SENEXT XP PAGINA 4-12 AQUASPHERE MIDI POWER UV-C DULPEX 5V AQUASPHERE SIGNAL EN TECH UV-C PAGINA 4-3 ZODIAC FLOPRO VS PAGINA 3-33 AQUASPHERE STAND-UP UV-C PAGINA 4-4 AQUAFORTE INVERPRO VS AQUASPHERE SALTWATER (SIGNAL) UV-C PAGINA 3-16 SENSORHOUDER PREMIUM MET TOEBEHOREN BLUE LAGOON XPERT 75W AOP DUPLEX 5V PAGINA 5-14 ASTRALPOOL GALACTIC FILTERSET PAGINA 6-9 ELBE NATURAL SERIE PAGINA 6-16/17 SKIMMER UNIK 25L PAGINA 6-52 SB-POOL SERIE LUMIPLUS FLEXIMINI ZWEMBADVERLICHTING PAGINA 7-4/5 SPA PAGINA 8-2/5 COMPLETE PAR56 INZET VAN LAMP EN FLENS PAGINA 7-12 ASTRALPOOL RAINBOWDOUCHES PAGINA 8-11 RGB DMX MODULATOR PAGINA 7-15 AQUASPHERE ACE SOLARDOUCHES PAGINA 8-12 ELEKTRAKABEL PAGINA 7-17 ASTRALPOOL STRAK WATERORNAMENT PAGINA 8-13 E-NEXT PH ZOUTELEKTROLYSE PAGINA 3-7 PAGINA 3-16 TECHNOPOOL PH/RX MEET- EN DOSEERSYSTEEM PAGINA 2-15 NIEUWE PRODUCTEN 2022 PAGINA 3-28 PAGINA 3-28 PAGINA 3-29/30 PAGINA 3-31/32 PAGINA 5-2/3

ONZE WAARDEN SAMENWERKING MET DE KLANT Wij hechten waarde aan de mening van onze gebruikers en klanten EXCELLENTIE & INNOVATIE We voeren constant verbeteringen door en streven er op een verantwoorde wijze naar omde beste te zijn LEREN & AANPASSEN We zijn open minded, flexibel en positief gestemd We staan open voor alle perspectieven TEAMWORK & INTEGRATIE EERLIJKHEID & VERTROUWEN We zijn eerlijk, transparant en toegankelijk PASSIE VOOR SUCCES We zijn toegewijd, verantwoordelijk en consequent VISIE Het verbeteren van levens door innovatieve en duurzame oplossingen te bieden, die de manier veranderenwaarop mensen genieten van water voor recreatie en hun gezondheid Wij hebben een kleine, maar belangrijke wijziging aangebracht in onze missie; “Het creëren van de perfecte zwembad- en wellnesservaring op een verantwoorde manier”. Dit om ons nieuwe ESG-plan er in terug te laten komen. Bovendien makenwe ook van de gelegenheid gebruik omeen nieuwe bedrijfsvisie te introduceren in gedachten houdend dat demissie het ‘wat’ beschrijft, terwijl de visie het ‘waarom’ beschrijft. Fluidra is opgericht in 1969 en is eenmarktleider in de wereldwijde zwembad- enwellnessindustrie. We hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor de particuliere en commerciële zwembadmarkt. Wij bieden onze k lanten een uitgebreid productassortiment van demeest betrouwbare merken. We zijn actief in meer dan 45 landen. Dankzij dezemulticulturele achtergrond is Fluidra in staat de behoeften van haar klanten volledig te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Fluidra heeftmeer dan 6.000medewerkers. We hebbendemogelijkheidominnovaties te versnellen op kritieke gebieden, zoals energie-efficiëntie, robotica en het ‘Internet of Things’. Een van de laatstehoogtepunten isdatweons ESG-plan20202026 (Environmental, Social and Governance) “Een blauwdruk voor verantwoordelijkheid” hebben ontwikkeld met als doel duurzaamheid in het bedrijfsmanagement te integreren. Wij zijn ervan overtuigd dat een onderneming met hoge ESG-normen een economisch duurzamere onderneming is. Een onderneming die meer gewaardeerdwordt door haar klanten, werknemers en aandeelhouders. MISSIE Het creëren van de perfecte zwembad- en wellnesservaring op een verantwoorde manier www.fluidra.com ALGEMENE INFORMATIE SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 EEN WERELDWIJDE KRACHTPATSER Eigen verkoopkantoor Productiebedrijven Hoofdkantoren GEÏNTEGREERD BEDRIJFSMODEL R+D+i Excellentie in innovatiemet +200 ingenieurs en 1400 patenten Productie +35 Flexibele multi- technologische fabrieken in belangrijke landen Logistiek Logistieke partners zorgen voor snelle en betrouwbare leveringen Distibutie +135 verkooppunten, die ondersteuning en training bieden aan professionele klanten in meer dan 45 landen Engineering Ontwerp en realisatie van waterprojecten KENGETALLEN Medewerkers 6,000 Landen +45 Verkoopfilialen +135 Productiebedrijven +35 ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 Fluidra Toolbox is een app waar professionals uit de zwembadbranche onder andere onze productcatalogi en folders kunnen downloaden. Daarnaast heeft u via de app op uwmobiel of tablet direct toegang tot alle configuratie- en calculatietools van Fluidra. Fluidra TOOLBOX Warmtepomp: De AstralPool configurator helpt bij het kiezen van het meest geschikte model, dit op basis van uw verwachtingen en de omgeving. Met het brede assortiment warmtepompen bereikt u het perfecte comfort. Luchtontvochtigers: De AstralPool configurator helpt u bij de selectie van de luchtontvochtiger, die het beste past bij de omstandigheden van uw zwembad. LumiPlus Flexi: Lumiplus Flexi is de nieuwe verlichting van AstralPool, die wordt gekenmerkt door zijn grote aanpassingsvermogen. Met deze oplossing kunt u kiezen voor: - De kleur van de verlichting (wit, warmwit en RGB). - Het montagesysteem (nis, muur, nozzle). - De kleur van de voorplaat, die het beste bij uw zwembad past (beige, lichtgrijs, antraciet). Met behulp van deze configurator kunt u in slechts 6 stappen de LED-verlichting kiezen die het beste bij u past. Vind al deze calculatietools op: https://www.astralpool.com/en/calculation-tools/ en in de ToolBox Fluidra app (zie hieronder). Fluidra configurators Victoria Plus Silent VS: Deze AstralPool calculator maakt het mogelijk om te berekenen wat u jaarlijks bespaart door gebruik te maken van de Victoria Plus Silent met een variabele snelheid in vergelijking tot de conventionele pompen op de markt, die maar een enkele snelheid kennen. Kivu: De filtratiepomp Kivu onderscheidt zich door zijn hoge efficiëntie. Met de AstralPool calculator kunt u niet alleen het meest geschikte model selecteren, maar ook de besparingen berekenen. Vind al deze calculatietools op: https://www.astralpool.com/en/calculation-tools/ en in de ToolBox Fluidra app (zie hieronder) Fluidra calculators TOOLS OP DE ASTRALPOOL WEBSITE TOOL Download het nu! ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 Simpele details voor een mooie toekomst Respect voor water en het verantwoorde gebruik ervan is de kernfilosofie van onze groep. Onze commitment aan duurzaamheid heeft ons er toe gebracht een specifieke lijn duurzame producten te creëren. NanoFiber Filter • Verlaagt het waterverbruik tijdens het backwashen met 50%. Actief glas filtermedia • Verlaagt het waterverbruik met 25% tijdens het backwashen van de filter -50% -25% Pro Elyo Touch • Besparing tot 33%opde stookkostenvan uwzwembad. -33% Elektronische zwembadreinigers • Bespaart 20% in waterverbruik tijdens het backwashen van de filter LED verlichting • Vermindert het elektrische energieverbruik tot 92%. Variabele snelheid pompen • Verlaagt het elektriciteitsverbruik tot 85%. • Verlaagt het geluidsniveau met 75%. -20% -92% -75% -85% Eco H2O Eco Energy Eco Sound ONZE COMMITMENT AAN DUURZAME ZWEMBADEN ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 Grootte van de leiding en waterflow Flow (m3/u) Afhankelijk van de watersnelheid DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 D mm 20 25 32 40 50 63 75 90 Inches 1/2” 3/4” 1” 11/ 4” 11/ 2” 2” 21/ 2” 3” Ingang (1.2m/s) 1 1.6 2.7 4.4 7.5 11 15.7 22.3 Uitgang (2m/s) 1.6 2.7 4.4 7.3 12.5 18.4 26.1 37.1 Door voortdurende veranderingen, is het mogelijk dat sommige afbeeldingen niet exact overeenkomen met het betreffende product. Gedrukt op papier uit duurzaam beheerde bossen. Fluidra levert haar bijdrage aan de bescherming van het milieu. Lengte: Meter (m) Inch (in) Foot (ft) Oppervlakte: Vierkante meter (m2) Vierkante inch (in2) Vierkante foot (ft2) Vierkante centimeter (cm2) Volume: Kubieke meter (m3) Imperial gallon (UK gal) US gallon (US gal) Liter (l) Snelheid: Meter / seconde (m / s) Inch / seconde (in / s) Foot / seconde (ft / s) Meter / uur (m / h) Flow: (m3 / m2.h) (US gal / ft2.min) (UK gal / ft2.min) (ft3 / ft2.min) Massa: Kilogram (kg) Gram (g) Pond (lb) Druk: Pascal (Pa) Bar (bar) Kilogr. / Vierkante cm (kg / cm2) Pond / Vierkante inch (psi) Energie: Joule (J) Kilowatt per hour (kWh) Calorie (cal) Kilocalorie (kcal) Power: Kilowatt (kW) Paardenkracht (PK) British Thermal Unit / uur (BTU / u) Flow: Kubieke meter / uur (m3 / u) US gallon / minuut (US gall / min) Gal / min UK (UK gall / min) Liter / seconde (l / s) Temperatuur: Graden Celsius (°C) Fahrenheit (F) Kelvin (k) m 1 0.025 0.305 m2 1 0.000645 0.093 0.0001 m3 1 0.0045 0.0038 0.001 m/s 1 0.025 0.305 0.00028 m3/m2.h 1 2.445 2.936 18.322 kg 1 0.001 0.454 Pa 1 100000 98100 6894.76 J 1 3600000 4.186 4186 kW 1 0.746 0.00029 m3/h 1 0.273 0.227 3.6 ºC 1 (5/9)x(ºF-32) K-273.16 in 39.370 1 12 in2 1,150.388 1 144.036 0,155 UK gal 219.969 1 0.833 0.220 in/s 39.370 1 12 0.011 US gal/ft2.min 0.409 1 1.201 7.474 g 1000 1 453.59 bar 0,00001 1 0.981 0.0689 kWh 0.000000277 1 0.00000116 0.0012 PK 1.341 1 0.00039 US gall/min 3.667 1 0.833 13.198 ºF [(9/5)xºC]+32 1 n.a ft 3.281 0,083 1 ft2 10.764 0.0069 1 0.00107 US gal 264.172 1.201 1 0.264 ft/s 3.281 0.083 1 0.00091 UK gal/ft2.min 0.341 0.833 1 6.311 Ib 2.205 0.0022 1 kg/cm2 0.00001 1.019 1 0.070 cal 0.239 860421 1 1000 BTU/u 3412.14 2544.43 1 UK gall/min 4.403 1.201 1 15.85 K ºC+273.16 n.a 1v cm2 10,000 6.450 929.03 1 l 1000 4.546 3.785 1 m/h 3600 91.44 1097.28 1 ft3/ft2.min 0.055 0.134 0.158 1 psi 0.00014 14.504 14.228 1 kcal 0.00024 861.244 0.001 1 Omrekentabel ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 *Product aanbevolen voor verkoop in fysieke winkels vanwege het gespecialiseerde en complexe karakter van het product en/of de installatie ervan. * Turnover: het aantal uren dat nodig is omde totale zwembadinhoud door het filter te pompen. Tot einde voorraad Aanbevolen voor openbare zwembaden Fluidra Connect compatibel Exclusief voor professionals* Beste in haar klasse Beste prijskwaliteitverhouding Unieke duurzame kwaliteit New Nieuw product 3 jaar garantie ALGEMENE INFORMATIE Filter en pomp selectietabel Volume m3 30-40 40-50 50-60 60-75 75-90 90-115 Turnover* h 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 Filtersnelheid m3/h/m2 50 50 50 50 50 50 Filter Ø mm 500 600 600 750 750 900 Verbindingen mm 50 50 63 63 63 63 inches 11/ 2” 11/ 2” 2” 2” 2” 2” Pomp PK 0.5 0.75 0.75 1.0 1.0 1.5 Zand kg 40 70 70 130 130 300 Algemeen diagram voor de installatie van zwembadapparatuur Filter Pomp Meerwegklep Skimmer Niveauregelaar Uitgang/ingang Ladder Verlichting Elektrische schakelkast Hydrospin Warmtewisselaar Chloor dispenser Automatische zwembadafdekking Veiligheidsbarrière Zwembadconstructie 3 2 6 5 8 9 11 10 7 1 4 15 14 13 12

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 ALGEMENE INFORMATIE VOLG SIBO FLUIDRA ONLINE Snel en eenvoudig de juiste informatie vinden Op de website van SIBO Fluidra vindt u op een overzichtelijke manier wat we u, als klant, te bieden hebben. Zo wordt er meer informatie gegeven over de verschillende productgroepen en merken en kunt u voor meer specifieke productinformatie terecht in de online catalogus en webshop. Op de website kunt u snel en eenvoudig de juiste informatie vinden. Niet alleen over de producten, maar ook over de dienstverlening van het bedrijf. Daarnaast vindt u op de website het laatste nieuws en kunt u via de social media kanalen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de markt. Op iedere pagina vindt u een link naar de Facebook-, Twitter-, Linkedin- en Youtube-pagina. Uiteraard is de website geschikt voor mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets. Nieuwsgierig? Bezoek dan de website via www.sibofluidra.nl. www.facebook.com/SiboFluidraNetherlands/ BESTEL OOK ONLINE! WEBSHOP.SIBO.NL www.sibofluidra.nl Voor alle productinformatie online! webshop.sibo.nl Bestel gemakkelijk via dewebshop 24/7 uw bestelling plaatsen bij SIBO Fluidra. Onze webshop biedt u als klant de mogelijkheid om vanuit uw persoonlijke account op ieder moment van de dag te bestellen. In de webshop vindt u het complete assortiment van SIBO Fluidra. Voor 12.00 uur uw producten besteld? Dan wordt uw bestelling vaak nog dezelfde dag verzonden. De voordelen voor u op een rij: • Op elk gewenst tijdstip uw bestellingen plaatsen. • Overzichtelijk productoverzicht en uitgebreide informatie over alle producten. • Gebruiksvriendelijke zoekfunctie. • Handige functie: bestellen op basis van artikelnummer. • Herhaalaankopen met één druk op de knop. • Al uw eerdere aankopen overzichtelijk bij elkaar. • Uw staffelkortingen meteen zichtbaar. • Direct zicht op gerelateerde producten, om uw bestelling zo compleet mogelijk te maken. Heeft u nog geen webshopaccount? Neem dan contact met ons op door te bellen naar +31(0)413-293918 of door een e-mail te sturen naar sales@sibofluidra.nl.

VERWARMING EN LUCHTONTVOCHTIGING 01 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN PAGINA 1 t/m 7 ASTRALPOOLWARMTEPOMPEN WARMTEWISSELAARS SIROCCO² LUCHTONTVOCHTIGERS ZODIACWARMTEPOMPEN ELEKTRISCHE VERWARMING PAGINA 11 t/m 13 PAGINA 14 t/m 15 PAGINA 8 t/m 10 PAGINA 14 PAGINA 18 t/m 19 SOLAR VERWARMING PAGINA 16 t/m 17

Prijzen zijn excl. BTW SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 | 1 - 1 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN AQUAFORTE MR. PERFECT WARMTEPOMPEN De nieuwe AquaforteMr. Perfect is een nieuwe revolutie op het gebied van de warmtepompen. Ten opzichte van de andere inverter warmtepompen, is de AquaForte Mr. Perfect voorzien van Inverpad Turbo technologie. Inverpad Turbo ventilator technologie is demeest stille (38,4dB) en energiebesparende oplossing voor de zwembadbranche. De warmtepomp heeft een zeermodern design, en geproduceerd van hoogwaardig aluminium t.b.v. een lange levensduur. levensduur. Dit All Seasonsmodel is uitgerustmet thermalinten. Dezeworden geactiveerd bij een buiten temperatuur < 0 graden enwatertemperatuur < 2 graden. Deze zorgen ervoor dat dewarmtepomp bij vorst niet volledig in het ijs komt te staan als de warmtepomp aan het ontdooien is. Dewarmtepomp is voorzien van een nieuwmodern touchscreen. De lucht van deMr. Silencewordt aangezogen via de achterkant van dewarmtepomp en via de zijkantenwordt de koude lucht uitgeblazen. De AquaForteMr. Perfect is standaard voorzien vanWifi en kanmet eenAPP door zowel Apple als Android sturingworden bestuurd. Voorzien van aansluiting t.b.v. aansturingmiddels poolcontroller. De AquaforteMr. Perfect wordt geleverd inclusief anti-vibratie dragers en eenwinterhoes. - 10 jaar garantie op de warmtewisselaar. - 7 jaar garantie op de compressor. - Unieke, gepatenteerde, centrifugale Turbofan voor betere airflow en maximale geluidsdemping. - COP waarde tot 16.5. - Uitgerust met thermalinten. - 4 Seizoenen verwarmen (tot -15⁰ buitentemperatuur). - Touchscreen controller met nieuwe functies (in-/uitgaande temperatuur). - WiFi met vernieuwde APP. - Wateraansluitingen aan de zijkant. - Inclusief wintercover. *Op aanvraag beschikbaar. TYPE ART. NR. EURO CAPACITEIT KW AMP (A) KW MPC110 SC964 €2.549,00 11 kW 0,91~6,74 0,21~1,55 MPC140 SC965 €3.499,00 13,8 kW 1,09~8,34 0,25~1,92 MPC170 SC966 €4.349,00 17 kW 1,35~10,6 0,31~2,44 MPC220 SC967 €5.099,00 22 kW 1,74~13,26 0,40~3,05 MPC270 SC968 €6.089,00 26,5 kW 2,13~16,52 0,49~3,8 MPC320S SC969 €6.789,00 31,5 kW 0,86~6,81 0,60~4,70 MPC410S SC963* €7.995,00 40,5 kW 1,14~8,84 0,79~6,1 Externe LED controller met 10 mtr. Kabel SC986 €195,00 - - - MODEL MPC110 MPC140 MPC170 MPC220 MPC270 MPC320S MPC410S Technologie InverPad® Turbo (Gepatenteerd) Bedrijfstemperatuur lucht (˚C) -15˚C~43˚C Geadviseerde zwembadgrootte (m3) * 20~45 30~55 35~65 40~80 50~95 60~120 85~160 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 27°C/ WATER 27°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Perfect Modus Verwarmingscapaciteit (kW) 8,8 10,4 13,0 17,5 20,6 26,8 34,5 COP 15.0~7.3 15.0~7.4 15.0~7.1 15.5~7.4 15.2~7.3 15.8~7.2 16.0~7.0 Gemiddelde COP 11,4 11,0 11,1 11,8 11,5 11,6 11,5 Power Modus Verwarmingscapaciteit (kW) 11,0 13,8 17,0 22,0 26,5 31,5 40,5 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 15°C/ WATER 26°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 70% Perfect Mode Verwarmingscapaciteit (kW) 5,8 7,6 9,2 12,4 14,4 18,0 23,9 COP 7.5~5.0 7.6~5.1 7.8~5.0 8.2~5.1 7.9~5.2 8.0~5.0 8.3~5.1 Gemiddelde COP 6,7 6,5 6,5 7,0 6,8 7,0 7,0 Power Mode Verwarmingscapaciteit (kW) 7,3 9,2 11,5 15,0 18,0 22,1 29,0 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 35°C/ WATER 28°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Koel capaciteit (kW) 4,1 5,6 6,5 8,1 10,2 12,3 15,0 TECHNISCHE SPECIFICATIES Compressor Twin-Rotary DC Compressor Ventilator Motor Turbo Ventilator Behuizing RVS + Aluminum-Legering Behuizing Stroomvoorziening 230V 1 Fase 400V 3 Fase Nominaal ingangsvermogen (kW) 0.21~1.55 0.25~1.92 0.31~2.44 0.40~3.05 0.49~3.8 0.60~4.70 0.79~6.1 Ingangsvermogen bij 50% snelheid (kW) 0,44 0,59 0,71 0,89 1,06 1,29 1,71 Nominale ingangsstroom (A) 0.91~6.74 1.09~8.34 1.35~10.60 1.74~13.26 2.13~16.52 0.86~6.81 1.14~8.84 Geluidsniveau bij 1m dB(A) 36.3~44.5 36.5~45.9 39.3~46.7 39.5~49.8 39.8~50.2 40.5~50.9 40.6~51.3 Geluidsniveau 50% bij 1m dB(A) 38,4 40,3 42,2 43,1 43,0 45,6 45,7 Geluidsniveau bij 10 m dB(A) 16.3~24.5 16.5~25.9 19.3~26.7 19.5~29.8 19.8~30.2 20.5~30.9 20.6~31.3 Geadviseerde water flow (m³/h) 2~4 3~4 4~6 6~9 8~10 10~12 12~18 Wateraansluiting (mm) 50 Opmerkingen: * Bovenstaande gegevens dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u naar het typeplaatje op het toestel. * Het aanbevolen zwembadvolume geldt voor een privé-zwembad met isothermische afdekking, van april tot september. CODE 97/970 NIEUW • TURBO FAN (GEPATENTEERD) • VANAF -15 GRADEN • GESCHIKT VOOR ALLE SEIZOENEN • WIFI SCAN DE QR CODE VOOR MEER INFORMATIE OVER HET AQUAFORTE VERWARMINGS- ASSORTIMENT Air ow direction Axial Fan Turbo Fan Don’t change the direction of air ow Change the air ow by 90° E ciency Low pressure & low speed rate High pressure & high speed rate Performance Central heat exchange blind spot No heat exchange blind spot Design With blades, have uncontrollable vibration caused by turbulence No blades, minimize turbulence ●Bij gebruik van de externe controller komt het standaard display en de WiFi functie te vervallen.

Prijzen zijn excl. BTW 1 - 2 | SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN AQUAFORTE MR. SILENCE FULL INVERTER WARMTEPOMPEN De nieuwe AquaForte Mr. Silence warmtepompen hebben een unieke invertertechniek. Deze 'full inverter' besturing wordt tot op heden maar door een aantal fabrikanten toegepast (er wordt meestal met zogenaamde 'step inverters' gewerkt, die minder stabiel zijn en meer geluid produceren). Dankzij deze techniek zijn de prestaties zeer overtuigend (maar 40 dB geluidsniveau en COP waarden tot 16). AquaForte Mr. Silence heeft een gebruiksvriendelijk design met touchscreen display. Het gepatenteerde 'back discharge' design zorgt voor een unieke luchtcirculatie. Dankzij deze techniek wordt de lucht via de zijden aangezogen en aan de achterzijde uitgeblazen wat veel minder impact heeft op de plaatsing. De AquaForte Mr. Silence warmtepompen zijn standaard voorzien van WiFi en kunnen met een APP door Apple of Android apparaten worden bestuurd. Voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontroller. Inclusief anti-vibratiedragers en winterhoes. - 10 Jaar garantie op de warmtewisselaar. - 5 Jaar garantie op de compressor. - Inclusief wintercover. TYPE ART. NR. EURO CAPACITEIT KW AMP (A) KW MS90 230V 1-fase SC947 €1.999,00 9 kW 0,83~5,98 0.19~1.38 MS110 230V 1-fase SC948 €2.399,00 11 kW 0,96~7,13 0.22~1.64 MS130 230V 1-fase SC949 €2.899,00 13 kW 1,13~7,83 0.26~1.8 MS150 230V 1-fase SC954 €3.299,00 15 kW 1,22~9,32 0.28~2.15 MS170 230V 1-fase SC950 €3.699,00 17 kW 1,44~10,9 0.33~2.50 MS210 230V 1-fase SC951 €4.499,00 21 kW 1,66~12,7 0.38~2.90 MS280S 400V 3-fase SC952 €5.199,00 28 kW 2,15~16,53 0.49~3.80 MS350S 400 3-fase SC953 €5.999,00 35 kW 0,95~7,01 0.65~4.84 Externe LED controller met 10 mtr. Kabel SC986 €195,00 - - - MODEL MS90 (SC947) MS110 (SC948) MS130 (SC949) MS150 (SC954) MS170 (SC950) MS210 (SC951) MS280S (SC952) MS350S (SC953) PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 27°C/ WATER 27°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Verwarmingscapaciteit (kW) 9.0 11.0 13.0 15.0 17.5 21.0 28.0 35.2 COP Bereik 14~7.2 14~7.0 14.5~7.0 15~7.0 15.6~7.0 14.8~7.1 16~7.2 15.5~7.0 Gemiddelde COP bij 50% snelheid 10.5 10.3 10.5 11.0 11.0 11.0 11.1 10.5 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 15°C/ WATER 26°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 70% Verwarmingscapaciteit (kW) 6.6 7.7 9.0 10.5 12.5 14.5 19.0 24.2 COP Bereik 7.5~4.8 7.3~4.7 7.5~5 7.7~4.9 7.7~5.0 7.1~5.0 8~5.0 7.5~5.0 Gemiddelde COP bij 50% snelheid 6.5 6.6 6.4 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6 TECHNISCHE SPECIFICATIES Geadviseerde zwembad volume (m³) * 20~45 30~55 35~65 40~70 40~80 50~95 60~120 85~160 Werking luchttemperatuur (°C) -10°C ~ 43°C Compressor Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor Behuizing Aluminium-Legering Behuizing Warmtewisselaar Twisted TitaniumWarmtewisselaar Stroomvoorziening 230V 1Fase 400V 3 Fase 400V 3 Fase Nominaal ingangsvermogen (kW) 0.19~1.38 0.22~1.64 0.26~1.8 0.28~2.15 0.33~2.50 0.38~2.90 0.49~3.80 0.65~4.84 Ingangsvermogen bij 50% snelheid (kW) 0.51 0.58 0.7 0.77 0.95 1.1 1.44 1.84 Nominale ingangsstroom (A) 0.83~5.98 0.96~7.13 1.13~7.83 1.22~9.32 1.44~10.9 1.66~12.7 2.15~16.53 0.95~7.01 Geluidsniveau bij 1m dB(A) 36.8~46.2 36.6~47.9 40.1~48.7 39.3~52 41.1~51.8 38.9~52.2 41.5~52.9 40.6~52.6 Geluidsniveau 50% bij 1m dB(A) 39.4 41.3 43.7 44 44.5 44.4 46.4 46.1 Geluidsniveau bij 10m dB(A) 16.8~26.1 16.6~27.9 20.1~28.7 19.3~32 21.1~31.8 18.9~32.2 21.5~32.9 20.6~32.6 Geadviseerde water flow (m³/h) 2~4 3~5 4~6 5~7 6~8 8~10 10~12 12~18 Wateraansluiting (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 Netto gewicht (kg) 53 55 57 61 66 72 91 135 Netto afmeting LxBxH (mm) 890 x 440 x 658 890 x 440 x 658 890 x 440 x 658 970 x 440 x 658 1060 x 440 x 658 1060 x 440 x 758 1060 x 440 x 958 1314x512 x957 Opmerkingen: * Het aanbevolen zwembadvolume geldt voor een privé-zwembad met isothermische afdekking, van april tot september. * Bovenstaande gegevens dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u naar het typeplaatje op het toestel. CODE 97/970 STEPLESS DC INVERTER PATENTED BACK-DISCHARGE DESIGN 0% 100% snel & efficiënt ontdooien Reverse cycle defrosting SPA optie verwarmt tot 40°C Milieuvriendelijk Werktemperatuur -10°C ~ 43°C Mitsubishi twin-rotary inverter compressor Elektronische expansie klep voor 20% meer COP Elektrische systeem bescherming start vanaf 0 ampere spanningsbereik 180~260V R32 Unique round touch controller

Prijzen zijn excl. BTW SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2022 | Versie Juni 2022 | 1 - 3 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN AQUAFORTE MR. INVERSMART WARMTEPOMPEN De AquaForte Mr. Inversmart is een 100% full inverter warmtepomp, waarmee het zwembadseizoen aanmerkelijk verlengd kan worden. De Mr. Inversmart heeft een zeer modern design. De kast van de warmtepomp is geproduceerd van aluminium en het frontpaneel van ABS kunststof, welke voorzien is van een touchscreen display. Het “back discharge” design zorgt voor een unieke luchtcirculatie. Dankzij deze techniek wordt de lucht via de zijden aangezogen, en aan de achterzijde uitgeblazen, wat veel minder impact heeft op de plaatsing van de warmtepomp. De AquaForte Mr. Inversmart is standaard voorzien van Wifi en kan met een APP door zowel Apple als Android sturing worden bestuurd. Wordt geleverd inclusief anti-vibratie dragers en een winterhoes. - 5 Jaar garantie op de warmtewisselaar. - 5 jaar garantie op de compressor. - Stepless DC Inverter. - COP waarde tot 15. - Tot -5⁰ C buitentemperatuur. - WiFi APP besturing. - R32 gas. - Titanium warmtewisselaar. - Inclusief wintercover. TYPE ART. NR. EURO CAPACITEIT KW AMP (A) KW ISTC07 SC974 €1.449,00 6,8 KW 0,79~5,10 0,18~1,17 ISTC09 SC975 €1.889,00 9,0 kW 1,05~6,40 0,24~1,45 ISTC13 SC976 €2.499,00 12,6 kW 1,40~9,00 0,32~2,10 ISTC16 SC977 €3.199,00 16,1 kW 1,70~10,70 0,39~2,5 ISTC20 SC978 €3.849,00 20,0 kW 2,18~13,30 0,50~3,10 ISCT24 SC979 €4.279,00 24,0 kW 2,45~16,10 0,56~3,70 Externe LED controller met 10 mtr. Kabel SC986 €195,00 - - - MODEL ISTC07 ISTC09 ISTC13 ISTC16 ISTC20 ISTC24 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 27°C/ WATER 27°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Verwarmingscapaciteit (kW) 6,8 9,0 12,6 16,1 20,0 24,0 COP Bereick 13.5~6.3 14.0~6.5 14.0~6.4 15.0~6.5 15.0~6.5 14.5~6.4 Gemiddelde COP bij 50% snelheid 9,2 9,0 9,5 9,6 9,3 9,6 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 15°C/ WATER 26°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 70% Verwarmingscapaciteit (kW) 5,0 6,5 9,0 11,0 14,0 16,2 COP Bereik 6.8~4.3 6.8~4.5 7.0~4.4 7.0~4.5 7.0~4.6 7.2~4.5 Gemiddelde COP bij 50% snelheid 6,1 6,2 6,3 6,3 6,2 6,3 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 35°C/ WATER 28°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Koelcapaciteit (kW) 3,3 4,4 5,9 7,8 9,9 11,3 TECHNISCHE SPECIFICATIES Geadviseerde zwembadgrootte (m3) * 15~30 20~50 30~60 40~75 50~90 60~110 Bedrijfstemperatuur lucht (˚C) -5˚C~43˚C Compressor Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor Behuizing ABS + Aluminum-Legering Behuizing Warmtewisselaar Twisted TitaniumWarmtewisselaar Stroomvoorziening 230V 1 fase Nominale ingangsvermogen (kW) 0.18~1.17 0.24~1.45 0.32~2.10 0.39~2.5 0.50~3.10 0.56~3.70 Ingangsvermogen bij 50% snelheid (kW) 0,41 0,53 0,72 0,88 1,13 1,29 Nominale ingangsstroom (A) 0.79~5.10 1.05~6.40 1.40~9.00 1.70~10.70 2.18~13.30 2.45~16.10 Geluidsniveau bij 1m dB(A) 38.5~48.0 39.0~48.4 42.2~50.8 41.2~54.4 43.4~54.1 41.8~56.0 Geluidsniveau bij 50% snelheid 1m dB(A) 41,2 41,6 45,8 45,9 46,8 47,3 Geluidsniveau bij 10m dB(A) 18.5~28.0 19.0~28.4 22.2~30.8 21.2~34.4 23.4~34.1 21.8~36.0 Geadviseerde water flow (m³/h) 2~4 2~4 4~6 6~8 7~10 10~12 Wateraansluiting (mm) 50 Netto afmeting LxBxH (mm) 890 x 430 x 657 890 x 430 x 657 890 x 430 x 657 890 x 430 x 657 1060 x 430 x 657 1060 x 430 x 757 Netto gewicht (kg) 58 58 61 64 70 80 Opmerkingen: * Bovenstaande gegevens dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u naar het typeplaatje op het toestel. * Het aanbevolen zwembadvolume geldt voor een privé-zwembad met isothermische afdekking, van april tot september. CODE 97/971 NIEUW • VANAF -5 GRADEN • WIFI ●Bij gebruik van de externe controller komt het standaard display en de WiFi functie te vervallen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA2NTg3