SIBO Fluidra Zwembadcatalogus

POOL & SPA CATALOGUS 2023

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 CONTACTGEGEVENS SIBO FLUIDRA NETHERLANDS B.V. ALGEMENE CONTACTGEGEVENS Adres: SIBO Fluidra Netherlands B.V. Doornhoek 3950 5465 TC Veghel CONTACTGEGEVENS SALES Voor commerciële vragen en advies kunt u contact opnemen met de afdeling Sales. Telefoonnummer: +31 (0)413 293918 (optie 1) E-mailadres: sales@sibofluidra.nl CONTACTGEGEVENS AFTER SALES Voor technische ondersteuning over de werking of installatie van uw aankoop en voor het melden van een reclamatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Technical Support. Telefoonnummer: +31 (0)413 747007 E-mailadres: service@sibofluidra.nl CONTACTGEGEVENS SALES SUPPORT Voor vragen over de levering van uw bestelling of het melden van afwijkingen van uw bestelling (kwaliteit / aantal), kunt u contact opnemen met de afdeling Sales Support. Telefoonnummer: +31 (0)413 747008 E-mailadres: service@sibofluidra.nl

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 ALGEMENE LEVERINGSINFORMATIE Bij de samenstelling van deze catalogus is de grootst mogelijke nauwkeurigheid betracht voor een juiste vermelding van prijzen, foto’s en technische omschrijvingen. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen dan kunt u daaraan geen rechten ontlenen. De in deze catalogus vermelde prijzen kunnen, indien zich gedurende de looptijd sterke prijsschommelingen voordoen, door ons gewijzigd worden. Eén en ander ter beoordeling van ons. • Catalogusprijzen zijn advies verkoopprijzen in Euro exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn geldig vanaf 21 december 2022. • Verpakkingseenheden die vermeld staan, dienen ter informatie. ALGEMENELEVERINGSINFORMATIE • Indien er voor 12.00 uur wordt besteld, doen wij ons best om de bestelling nog dezelfde dag te verzenden. • Bestellingen die worden afgehaald staan 2 uur nadat de bestelling door SIBO Fluidra is bevestigd klaar voor afhaling. Bijbestellen aan de afhaalbalie is niet mogelijk. • De afhaalbalie heeft de volgende openingstijden: van 8.00 tot 17.00 uur. • Bij contante betaling van een order worden extra kosten in rekening gebracht: €20,00 per order en 5% van het orderbedrag. • Voor speciaal transport geldt transport af MagazijnVeghel (zoals speciale lengtevracht of gevaarlijke stoffen). • Expreszendingen altijd tegen meerprijs. TRANSPORT- /HANDELINGSKOSTENNEDERLAND: Netto factuurwaarde Tot €100,- Tussen € 100,- en € 400,- Tussen € 400,- en € 1000,- Boven € 1000,- Pakketvracht € 30,00 € 17,50 € 0,00 € 0,00 Palletvracht € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 0,00 * Uitzonderingen, lengtevracht en speciale vracht: zie de algemene voorwaarden. Pakket De maximale omvang van een pakket is 3.00 meter (1x de lengte + 2x de breedte + 2x de hoogte), waarbij de maximale lengte 1,75m is. Als een pakket groter is dan 1,75m, dan wordt de toeslag voor lengtevracht doorbelast. Toeslagen € 17,50 per zending indien voor levering telefonisch een afspraak moet worden gemaakt. € 25,00 per zending indien er een lengtevracht bij de zending zit (> 2,4m). € 25,00 per zending bij ADR-artikelen. € 50,00 per zending als het bezorgadres afwijkt van het standaard bezorgadres (dropshipping). € 75,00 per zending indien een zending op een adres niet afgeleverd kan worden en er een tweede aanlevering nodig is. Toeslag voor een levering in een bepaald tijdsblok zijn altijd op aanvraag. € 75,00 per zending bij bestellingen van 20 of meer zakken zand en/of glas (totaal gewicht > 500 kg). RICHTLIJNEN RETOURZENDINGEN 1. Aanmelden: 1.1. Een verzoek omeen of meerdere artikelen naar SIBO Fluidra Netherlands te retourneren kan worden aangemeld middels de site sibo.nl/service/ door alle benodigde data in te vullen. 1.2. Retouren die niet zijn aangemeld bij SIBO Fluidra Netherlands zullen niet in behandeling worden genomen. 1.3. De artikelen die geretourneerd worden, dienen onbeschadigd en compleet in de originele verpakking te worden aangeleverd (zie instructie op de site), tezamen met een kopie van het aankoopbewijs (uploaden via de site). 1.4. Na ontvangst en controle van de retourzending zal SIBO Fluidra Netherlands de artikelen crediteren. Voor artikelen waarvan de leverdatummeer dan 2 weken geleden is, zal 10% op het retourbedrag worden ingehouden voor behandelingskosten (administratiekosten + handelingskosten magazijn). 2. Uitgesloten zijn: 2.1. Speciaal bestelde artikelen. Deze worden door SIBO Fluidra Netherlands niet retour genomen. 2.2. Artikelenwaarvan niet kanworden aangetoond dat deze bij SIBO Fluidra Netherlands gekocht zijn. 2.3. Artikelen en/of verpakkingen die niet als nieuw te verkopen zijn. 2.4. Artikelen waarvan de leverdatummeer dan 2 maanden geleden is. Een indicatie van de ophaalkosten indien SIBO Fluidra Netherlands het transport organiseert: • Pakket Nederland, Duitsland, België: € 40,- • Pakket overige landen uit de Europese Gemeenschap € 75,- • Pallet Nederland: € 95,- • Pallet Duitsland, België: € 125,- RICHTLIJNEN RECLAMATIES (GARANTIE) 1. Aanmelden: 1.1. Een reclamatie kan worden aangemeld middels de site sibo.nl/service/ door alle benodigde data in te vullen. 1.2. Reclamaties die niet zijn aangemeld bij SIBO Fluidra Netherlands zullen niet in behandeling worden genomen. 1.3. Reclamaties die betrekking hebben op leveringen , dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zending te worden gemeld. 1.4. Als, na onderzoek, blijkt dat de reclamatie niet onder garantie valt of bij beoordeling er geen fout wordt gevonden, kunnen de gemaakte kosten voor het retour halen doorbelast worden. 1.5. Indien een product ter reparatie aan SIBO Fluidra wordt aangeboden wordt een bedrag van € 45,- berekend voor demontage en inspectiekosten, dit bedrag komt te vervallen indien tot reparatie wordt overgegaan. Reparaties waarvan de kosten maximaal € 100,- (exclusief BTW) bedragen, zullen automatisch door onze monteurs worden uitgevoerd. Bij garantie vervallen uiteraard bovengenoemde kosten. De garantiebepalingwordt uitsluitend gedaan door onze servicemonteurs. 2. Uitgesloten zijn: 2.1. Verbruiksartikelen of artikelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals UVlampen, kwartsglazen, lagers, membranen en afdichtingen (seals) in het algemeen). 2.2. Artikelen waarop aanpassingen en/of reparaties zijn uitgevoerd welke niet in opdracht van SIBO Fluidra zijn uitgevoerd. 2.3. Artikelenwaarvan niet kanworden aangetoond dat deze bij SIBO Fluidra Netherlands gekocht zijn. 2.4. Artikelen die niet volgens de beschrijving/handleiding gebruikt zijn. 2.5. Artikelen die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Retourformulier Reclamatieformulier

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 ALGEMENE VOORWAARDEN SIBO FLUIDRA NETHERLANDS BV ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van (ver)koop en/of goederen van SIBO Fluidra Netherlands B.V. enerzijds, hierna te noemen: ‘verkoper’, en koper anderzijds. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Koper: Degene met wie verkoper een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten; B. Order: Bestelling en/of opdracht en/of order; C. Goederen/het geleverde: alle goederen en materialen, geleverd of te leveren door de verkoper. ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMINGOVEREENKOMST 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen door de verkoper worden herroepen totdat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren. 2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door de verkoper dan wel zodra de verkoper is begonnen met de uitvoering van de door de koper geplaatste order. 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen binden de verkoper slechts indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. 4. Alle afbeeldingen, tekeningen en/of andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden de verkoper slechts, indien dat expliciet schriftelijk is vastgelegd en waarvoor de CE-markering geldt. 5. Voor leveringen, waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. ARTIKEL 3: PRIJZEN 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, vervoerskosten en eventueel verzekering. 2. De prijs voor het bedrijfsklaar installeren wordt afzonderlijk vermeld. 3. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, uit- voerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen belastingen, vreemde valuta verrekening en transportkosten. 4. De verkoper is uitdrukkelijk bevoegd eenzijdig de voorwaarden en de inhoud van een gesloten overeenkomst te wijzigen, zonder dat de koper bevoegd is de overeenkomst te annuleren, indien marktomstandigheden (voorzien of onvoorzien) dan wel kosten verhogende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Verkoper is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig tegenover koper. 5. Afwijkingen in de overeenkomst tot maximaal 10% van bijvoorbeeld de prijs of levertijd zullen in beginsel als redelijk worden beschouwd, tenzij de klant aantoont dat dit redelijkerwijs vanhaar niet verlangd kanworden 6. heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen. 7. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden. ARTIKEL 4: LEVERING 1. Levering geschiedt overeenkomstig de overeengekomen Incoterms, waarbij binnen Europa geleverd wordt op basis van ten tijde van de overeenkomst geldende Incoterm 2020 DAP. 2. In geval de goederen door koper worden opgehaald bij verkoper wordt geleverd overeenkomstig Incoterm FCA. 3. In alle andere gevallen worden de goederen voor rekening en risico van de koper vervoerd. 4. Verkoop via platforms van derden. SIBO Fluidra behoudt zich het recht voor om de wederverkoop van een bepaalde productcategorie via platforms van derden te verbieden. ARTIKEL 5: LEVERINGSTERMIJNEN 1. De door verkoper opgegeven levertermijn is indicatief en niet bedoeld als fatale termijn. De koper dient de verkoper te allen tijde eerst nog een keer in gebreke te stellen met een, afhankelijk van de situatie, redelijke termijn om alsnog de op verkoper rustende leveringsverplichting na te komen. 2. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Verkoper zal de koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen. 3. De oplevering van goederen, die bedrijfsklaar worden geïnstalleerd, wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat de leverancier dit aan de afnemer meedeelt. ARTIKEL 6: CONTROLE EN RECLAME 1. De hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. 2. De koper dient het geleverde binnen 24 uur na levering op zichtbare gebreken te controleren. Van koper wordt verwacht dat in het kader van deze controle zorgvuldig wordt omgegaan met het verpakkingsmaterialen en/of oppervlakte beschermingsfolies, de instructies en CE-veiligheidsvoorwaarde van het geleverde. Het recht van reclames op grond van deze zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever het gebrek niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper schriftelijk en onder opgaaf van de klacht heeft gemeld. Reclames op grond van deze zichtbare gebreken vervallen indien de opdrachtgever het gebrek niet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper het gemeld. 3. De koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst aan verkoper te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur juist geacht. 4. Alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 2 en 3 dienen binnen 5 werkdagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, bij verkoper te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie. 5. Klachten en/of reclames in de zin van dit artikel geven de koper niet het recht om op te schorten of te verrekenen. ARTIKEL 7: BETALING 1. Tussen koper en verkoper geldt een overeengekomen betalingsdatum van 30 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar. 2. Verkoper kan een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. 3. Het is koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. 4. Indien een koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2,0% per maand over het totaal openstaande factuur- bedrag, met een minimumbedrag van € 300,00 per maand. 5. Indien verkoper door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een hoofdsom tot enmet €2.500,- tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,- en een maximum van €375,-, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten voor vorderingen boven de som van € 2.500,- worden in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld. 6. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de koper er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst openstaan. Indien koper tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met verkoper of indien er bij verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is verkoper bevoegd de levering van de goederen uit te stellen, totdat de koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren goederen heeft verschaft. Koper is gehouden op eerste verzoek zekerheid te bieden. 7. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten indien door de kredietverzekeraar geen limiet wordt afgegeven, de afgegeven limiet is overschreden dan wel is ingetrokken.

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 ALGEMENE VOORWAARDEN SIBO FLUIDRA NETHERLANDS BV ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Verkoop en levering door verkoper vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van alle verkochte en geleverde zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de (huur)koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten - zijn voldaan. 2. Verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te nemen. 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper, bepaaldelijk de instructies en CE-veiligheidsvoorwaarden, te bewaren. Het is de koper wel toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af )geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper wel verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar en verbeurd de koper een direct opeisbare boete van € 5.000,00. 4. De verkoper wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag zonder dat verkoper koper hiertoe in gebreke dient te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door de verkoper zijn voor rekening van de koper. ARTIKEL 9: OVERMACHT 1. Overmacht in de zin van dit artikel worden gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: georganiseerde of ongeorganiseerde werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- stoffen/onderdelen, brand, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers. 2. Indien op grond van deze algemene voorwaarden of op grond van de wet sprake is van een overmacht situatie worden de leverings- en andereverplichtingenvandeverkoperopgeschort.Indiendoorovermacht de levering meer dan 1 maand wordt vertraagd, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID 1. Verkoper sluit iedere vorm van aansprakelijkheid tegenover de koper uit zolang deze niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade (waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad), behoudens en voor zover koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper of van bij verkoper werkzame personen die met de leiding van het bedrijf zijn belast. 3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad) van de koper, hoe genaamd ook. 4. Verkoper is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebruik en/of toepassing van de goederen in strijd met de instructies en CE-veiligheidsvoorwaarde van de producent en/of leverancier. Koper wordt geacht met deze instructies bekend te zijn. 5. Aansprakelijkheid voor schadewordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van de verkoper. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen waarop de schade is vastgesteld. De verkoper is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen. 6. De aansprakelijkheid voor door verkoper ingeschakelde derden in de zin van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van de inschakeling van een derde dient de koper daarvoor zichzelf te verzekeren. De koper vrijwaart verkoper voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, ongeacht de oorzaak daarvan. 7. Schadeclaims dienen door de koper binnen een jaar na aansprakelijkheidstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter uit artikel 15. Na die periode vervalt het recht op schadevergoeding. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen dus door verloop van 12 maanden na aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt. 8. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden. ARTIKEL 11: KWALITEIT 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Afwijkingen in de afmetingen en/of aantal per handelseenheid worden conform de normen in de branche toegestaan. De afwijkingsnormen van de producent en/of leverancier worden als normaal beschouwd. 2. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances, welke ter beoordeling van verkoper zijn, accepteert de verkoper geen aansprakelijkheid. De koper kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren. ARTIKEL 12: ONTBINDING ENANNULERING 1. Verkoper is gerechtigddeovereenkomst zonder rechtelijke tussen- komst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de koper verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Hetzelfde geldt indien de kredietverzekering van verkoper om welke reden dan ook het krediet ten aanzien van koper intrekt. In die gevallen is elke vordering die verkoper op koper heeft direct volledig opeisbaar. 2. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 3. Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper per geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en trans- portkosten. 4. In geval van annulering is de gehele vordering van de verkoper, te vermeerderen met 20% van de vordering, direct volledig opeisbaar. ARTIKEL13: RETOURZENDINGEN 1. Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. In geval van retournering van artikelen waarvan de leverdatum meer dan 2 weken geleden is, wordt er van 10% op het originele factuurbedrag ingehouden. 2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, en waarvan de leverdatummeer dan 2maanden geleden is, kunnen niet worden geretourneerd. ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM 1. De intellectuele eigendomop door de verkoper en/of in opdracht van de koper gemaakte tekeningen, modellen, matrijzen, vormen, de CE-markering en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht (blijven) berusten bij de verkoper, ook indien daarvoor kosten aan de koper in rekening zijn gebracht. 2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de verkoper verschuldigde komt aan de koper ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe. 3. De koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen. Bij overtreding van voorgaande,zal de koper de hieruit voortvloeiende schade aan de verkoper vergoeden. Alsdan kan de verkoper tevens teruggave van de stukken vorderen. ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij verkoper het geschil aanhangigmaakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde recht.

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 FLUIDRA: MARKTLEIDER IN ZWEMBAD &WELLNESS Sinds 2016 maakt SIBO onderdeel uit van de Fluidra Group, een Spaans beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in producten voor de zwembad- en wellnessindustrie. Bij de productontwikkeling staat duurzaam gebruik van water centraal. Net als het welzijn en de gezondheid van de mens. Fluidra produceert en distribueert zwembadtoebehoren, PVC leidingsystemen, waterbehandelingsproducten en beregeningsmaterialen voor huishoudelijke, commerciële en publieke toepassingen. De eigen producten van Fluidra worden onder andere verkocht onder de merknamen AstralPool, Zodiac en Cepex. AstralPool heeft een ruim assortiment kwalitatieve zwembadproducten: van filtersystemen en pompen tot diverse inbouwdelen en robots. Zodiac is een onderscheidend merk, dat voorop loopt met haar innovaties. Waaronder een specifieke zwemvijver/biopool robot! Zodiac is vooral bekend om haar robots, maar heeft daarnaast ook een uitgebreid assortiment verwarming, pompen, filters en waterbehandeling. Fluidra produceert PVC leidingsystemen en fittingen onder de merknaam Cepex. De hier boven genoemde merken zijn dan ook terug te vinden in het assortiment van SIBO Fluidra. Wereldwijd Fluidra heeft dochterondernemingen in meer dan 45 landen wereldwijd, in totaal 175 vestigingen en ruim 7000 medewerkers. Met SIBO Fluidra als dochteronderneming wil Fluidra zich sterker profileren in Noord-Europa, en dan met name in de Benelux. Daarnaast wil de holding zich meer toespitsen op de zwemvijvermarkt, één van de specialisaties van SIBO. ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 ALGEMENE INFORMATIE VOLG SIBO FLUIDRA ONLINE Snel en eenvoudig de juiste informatie vinden Op de website van SIBO Fluidra vindt u op een overzichtelijke manier wat we u, als klant, te bieden hebben. Zo wordt er meer informatie gegeven over de verschillende productgroepen en merken en kunt u voor meer specifieke productinformatie terecht in de online catalogus en webshop. Op de website kunt u snel en eenvoudig de juiste informatie vinden. Niet alleen over de producten, maar ook over de dienstverlening van het bedrijf. Daarnaast vindt u op de website het laatste nieuws en kunt u via de social media kanalen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de markt. Op iedere pagina vindt u een link naar de Facebook-, Twitter-, Linkedin- en Youtube-pagina. Uiteraard is de website geschikt voor mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets. Nieuwsgierig? Bezoek dan de website via www.sibofluidra.nl. www.facebook.com/SiboFluidraNetherlands/ BESTEL OOK ONLINE! WEBSHOP.SIBO.NL www.sibofluidra.nl Voor alle productinformatie online! webshop.sibo.nl Bestel gemakkelijk via dewebshop 24/7 uw bestelling plaatsen bij SIBO Fluidra. Onze webshop biedt u als klant de mogelijkheid om vanuit uw persoonlijke account op ieder moment van de dag te bestellen. In de webshop vindt u het complete assortiment van SIBO Fluidra. Voor 12.00 uur uw producten besteld? Dan wordt uw bestelling vaak nog dezelfde dag verzonden. De voordelen voor u op een rij: • Op elk gewenst tijdstip uw bestellingen plaatsen. • Overzichtelijk productoverzicht en uitgebreide informatie over alle producten. • Gebruiksvriendelijke zoekfunctie. • Handige functie: bestellen op basis van artikelnummer. • Herhaalaankopen met één druk op de knop. • Al uw eerdere aankopen overzichtelijk bij elkaar. • Uw staffelkortingen meteen zichtbaar. • Direct zicht op gerelateerde producten, om uw bestelling zo compleet mogelijk te maken. Heeft u nog geen webshopaccount? Neem dan contact met ons op door te bellen naar +31(0)413-293918 of door een e-mail te sturen naar sales@sibofluidra.nl.

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 Fluidra is een leider in dewereldwijde zwembadindustrie. Ons portfolio omvat enkele van demeest vertrouwdemerken, waaronder Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional®enGre®. Wij bieden onze klanten een uitgebreide reeks producten voor zowel de residentiële als de commerciële zwembad- enwellnessmarkt, enwe hebben een sterke geografische aanwezigheidmet activiteiten inmeer dan 45 landen. We hebbenmeer dan 7.000werknemers en de nodigemiddelen om innovatie te versnellen op kritieke gebieden zoals energie-efficiëntie, robotica en het internet der dingen. Onlangs introduceerdenwij ons Environmental, Social and Governance (ESG) Plan 20202026, onze Blueprint voor Verantwoordelijkheid. Dit plan beoogt de beginselen van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en verantwoord ondernemingsbestuur te integreren in demanier waaropwij wereldwijd zaken doen en in de lokale gemeenschappenwaarinwij actief zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een bedrijf met hoge ESG-normen een economisch duurzamer bedrijf is datmeer wordt gewaardeerddoor zijn klanten, werknemers en aandeelhouders. Omonze ESG-focus teweerspiegelen, hebbenwij onze bedrijfsmissie aanzienlijk gewijzigd en een nieuwe visie toegevoegd. Onzemissie, die ons elke ochtend op hetwerk drijft, is: Op verantwoorde wijze de perfecte zwembadervaring creëren. En onze visie, die demotiverende reden iswaaromwe doenwatwe elke dag doen, is: Levens verbeteren door innovatieve en duurzame oplossingen die demanier veranderenwaaropmensen genieten vanwater voor recreatie en gezondheid. Als onderdeel van ons ambitieuze Fluidra 4.0-plan kijkenwe vooruitmet als doel de evolutie van de zwembad- enwellnessruimte te stimuleren. In dit plan ligt de nadruk op het gebruik van onze ITinfrastructuur als concurrentievoordeel; op het bevorderen van digitale oplossingen omhet bezit van en hetwerken aan een zwembad gemakkelijker en aangenamer temaken; op het gebruik en de commercialisering van onze gegevens omzakelijke kansen te genereren; en op het vereenvoudigen van onze interne processen omhet gemakkelijker temaken omzakenmet ons te doen. Door Deze doelstellingen zullen niet alleen de zwembadervaring voor onze klanten verbeteren, maar ook onze dynamische bedrijfscultuur versterken en onze organisatie positioneren voor toekomstige groei. ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 Kengetallen Een wereldwijde krachtpatser Medewerkers +7.000 Landen +45 Verkoopfilialen +135 Productiebedrijven +40 Onze merken Europa 45% Noord-Amerika 41% Rest van de wereld 14% Eigen verkoopkantoor Productiebedrijven Hoofdkantoren ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 EEN DUURZAMER ZWEMBAD creëren Een duurzamer zwembad is een zwembad waarin belangrijke voorzieningen en apparatuur zijn geïntegreerd om een lagere impact op het milieu te bereiken. Dit doen we door het verbruik van hulpbronnen (water, energieenverbruiksgoederen) aanzienlijk teverminderenen rekeningtehoudenmet onderhoudskosten en het rendement op de oorspronkelijke investering. Van pompen met een variabele snelheid, die minder energie verbruiken, tot waterontsmettingsapparaten, die minder chemicaliën verbruiken. Fluidra biedt een breed scala aan oplossingen die bijdragen aan een duurzamer zwembad. Energie-efficiënt Minder gebruik van chemicaliën Koolstofreductie Recycling Waterbesparing ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 Classic Plus Meerwegklep Victoria Plus Silent VS Filterpomp Active Clear Glas Filtermedia FILTRATIE Het filtersysteem vormt het hart van een zwembad. U kunt een duurzamer zwembad creëren door minder energieverbruik en waterbesparing. De technologie van onze pompen met variabele snelheid bespaart tot 85%(1) van het elektriciteitsverbruik. Voor een optimaal rendement combineert u ze met de meerwegklep AstralPool Classic Plus, die het drukverlies tot 20%(2) vermindert. Als u de voorkeur geeft aan een traditioneel filter, bespaart onze AstralPool Active Clear Glas van gerecycled glas als filtermedium tot 25%(3) water bij het terugspoelen van het filter. (1) Vergelijkingmet een Astralpool en Zodiac® pompmet één snelheid. (2) Dankzij de zwenkbocht. (3) Vergelijkingmet zandmedia. Fluidra zet zich in om duurzamere producten te ontwikkelen en het onderhoud te vergemakkelijken. Wij hebben een reeks installaties geselecteerd om u te helpen een duurzamere zwembadervaring te creëren. Filtratie Waterbehandeling Verwarming Afdekkingen Internet of Pools Robots Verlichting Waterbesparing Energie-efficiënt Energie-efficiënt ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 Z550iQ Inverter warmtepomp Pro Elyo Touch Inverter warmtepomp De warmtepomp is de economische en ecologische verwarmingsoplossing omdat het een thermodynamisch systeem is: het haalt calorieën uit de lucht en brengt gemiddeld 5 keer meer energierechtstreeksoverophetwater.Metonze Inverterwarmtepompen kan 10%tot20%energie worden bespaard in vergelijking met een ON/OFF warmtepomp. Door hun vermogen automatisch aan te passen op basis van de temperatuur van het zwembadwater, optimaliseren ze op een slimme manier hun energieverbruik. De meeste van onze in Europa verkochte warmtepompen gebruiken nu het koelgas R32, dat een 68% lagere impact heeft dan het koelgas R410A. Tot slot is het aan te raden om de warmtepomp te voorzien van een thermische afdekking. De afdekking helpt de waterverdamping tot 96% en het warmteverlies tot 80% te verminderen. Hierdoor wordt het benodigde vermogen van de warmtepomp gemiddeld gehalveerd. Dankzij onzeautomatischewaterbehandelingsoplossingenkandenoodzaakomhet zwembadwater te verversen aanzienlijk worden verminderd. Met elektrolyse- en/of UV-oplossingen kan het gebruik van chemische producten voor waterontsmetting tot eenminimumworden beperkt. VERWARMING EN AFDEKKING WATERBEHANDELING Elite Connect LS Zoutwater elektrolyse Geen desinfectiemet chemicaliën Energie-efficiënt Energie-efficiënt Minder gebruik van chemicaliën ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 LumiPlus FlexiMini LumiPlus Flexi KOOLSTOFREDUCTIE Fluidra handhaaft een strikt beleid en streeft ernaar om de hulpbronnenteoptimaliserendoordetoepassingvanenergieefficiënte maatregelen en handelingen. Van het totale energieverbruik in 2020 in alle bedrijven van de Fluidra-groep is 35% afkomstig van indirecte duurzame energiebronnen. Met name de elektriciteitsvoorziening van Fluidra in de fabrieken in Spanje en Portugal bestaat voor 100% uit groene energie uit duurzame bronnen met gegarandeerde aanvoer, wat bijdraagt tot de vermindering van de koolstofvoetafdruk van de onderneming. Het doel is om tegen 2027 voor alle activiteiten koolstofneutraal(6) te zijn. INTERNET OF POOLS Alle producten kunnen samenwerken om er een efficiënter ecosysteem van te maken. Connected pool assistant Blue Connect Plus voorziet gebruikers van alle waterparameters via de BlueRiiot app die ook in-app adviezen geeft voor een eenvoudiger zwembadonderhoud met alleen de juiste hoeveelheid chemicaliën. Met een zeer lange levensduur - tot 20 keer langer dan halogeenverlichting en een verlichting van topkwaliteit - vermindert onze LED-technologie het elektrisch verbruik tot 97%(5) ten opzichte van halogeenverlichting. Ons assortiment bestaat uit hoogwaardige LED’s en elektronische componenten en wordt volledig in de EU geproduceerd volgens Europese kwaliteitsnormen. VERLICHTING RECYCLING Om de «Zero Waste»-doelstelling te halen, werkt Fluidra aan de verbetering van de productverpakking, door het gebruik van herbruikbare dozen en de geleidelijke eliminatie van onderdelen die niet 100% recycleerbaar zijn. We willen de levensduur van onze producten verbeteren door ze beter en gemakkelijker te kunnen repareren. Voor onze laatste robotstofzuigerinnovatie, de Zodiac® Voyager™, kan demotor en de kabel het eenvoudigst en snelst worden vervangen van onze elektrische stofzuigerseries - inminder dan 5minuten. (5) Met LumiPlus Flexi lamp. (6) toepassingsgebied 1 & 2 Energie-efficiënt Energie-efficiënt Minder gebruik van chemicaliën BlueRiiot Blue Connect Plus Slimme zwembadwateranalysator Voyager™ Zwembadrobot ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 Fluidra Toolbox is een app waar professionals uit de zwembadbranche onder andere onze productcatalogi en folders kunnen downloaden. Daarnaast heeft u via de app op uwmobiel of tablet direct toegang tot alle configuratie- en calculatietools van Fluidra. Fluidra TOOLBOX Warmtepomp: De AstralPool configurator helpt bij het kiezen van het meest geschikte model, dit op basis van uw verwachtingen en de omgeving. Met het brede assortiment warmtepompen bereikt u het perfecte comfort. Luchtontvochtigers: De AstralPool configurator helpt u bij de selectie van de luchtontvochtiger, die het beste past bij de omstandigheden van uw zwembad. LumiPlus Flexi: Lumiplus Flexi is de nieuwe verlichting van AstralPool, die wordt gekenmerkt door zijn grote aanpassingsvermogen. Met deze oplossing kunt u kiezen voor: - De kleur van de verlichting (wit, warmwit en RGB). - Het montagesysteem (nis, muur, nozzle). - De kleur van de voorplaat, die het beste bij uw zwembad past (beige, lichtgrijs, antraciet). Met behulp van deze configurator kunt u in slechts 6 stappen de LED-verlichting kiezen die het beste bij u past. Vind al deze calculatietools op: https://www.astralpool.com/en/calculation-tools/ en in de ToolBox Fluidra app (zie hieronder). Fluidra configurators Victoria Plus Silent VS: Deze AstralPool calculator maakt het mogelijk om te berekenen wat u jaarlijks bespaart door gebruik te maken van de Victoria Plus Silent met een variabele snelheid in vergelijking tot de conventionele pompen op de markt, die maar een enkele snelheid kennen. Kivu: De filtratiepomp Kivu onderscheidt zich door zijn hoge efficiëntie. Met de AstralPool calculator kunt u niet alleen het meest geschikte model selecteren, maar ook de besparingen berekenen. Vind al deze calculatietools op: https://www.astralpool.com/en/calculation-tools/ en in de ToolBox Fluidra app (zie hieronder) Fluidra calculators TOOLS OP DE ASTRALPOOL WEBSITE TOOL Download het nu! ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 Grootte van de leiding en waterflow Flow (m3/u) Afhankelijk van de watersnelheid DN mm 15 20 25 32 40 50 65 80 D mm 20 25 32 40 50 63 75 90 Inches 1/2” 3/4” 1” 11/ 4” 11/ 2” 2” 21/ 2” 3” Ingang (1.2m/s) 1 1.6 2.7 4.4 7.5 11 15.7 22.3 Uitgang (2m/s) 1.6 2.7 4.4 7.3 12.5 18.4 26.1 37.1 Door voortdurende veranderingen, is het mogelijk dat sommige afbeeldingen niet exact overeenkomen met het betreffende product. Lengte: Meter (m) Inch (in) Foot (ft) Oppervlakte: Vierkante meter (m2) Vierkante inch (in2) Vierkante foot (ft2) Vierkante centimeter (cm2) Volume: Kubieke meter (m3) Imperial gallon (UK gal) US gallon (US gal) Liter (l) Snelheid: Meter / seconde (m / s) Inch / seconde (in / s) Foot / seconde (ft / s) Meter / uur (m / h) Flow: (m3 / m2.h) (US gal / ft2.min) (UK gal / ft2.min) (ft3 / ft2.min) Massa: Kilogram (kg) Gram (g) Pond (lb) Druk: Pascal (Pa) Bar (bar) Kilogr. / Vierkante cm (kg / cm2) Pond / Vierkante inch (psi) Energie: Joule (J) Kilowatt per hour (kWh) Calorie (cal) Kilocalorie (kcal) Power: Kilowatt (kW) Paardenkracht (PK) British Thermal Unit / uur (BTU / u) Flow: Kubieke meter / uur (m3 / u) US gallon / minuut (US gall / min) Gal / min UK (UK gall / min) Liter / seconde (l / s) Temperatuur: Graden Celsius (°C) Fahrenheit (F) Kelvin (k) m 1 0.025 0.305 m2 1 0.000645 0.093 0.0001 m3 1 0.0045 0.0038 0.001 m/s 1 0.025 0.305 0.00028 m3/m2.h 1 2.445 2.936 18.322 kg 1 0.001 0.454 Pa 1 100000 98100 6894.76 J 1 3600000 4.186 4186 kW 1 0.746 0.00029 m3/h 1 0.273 0.227 3.6 ºC 1 (5/9)x(ºF-32) K-273.16 in 39.370 1 12 in2 1,150.388 1 144.036 0,155 UK gal 219.969 1 0.833 0.220 in/s 39.370 1 12 0.011 US gal/ft2.min 0.409 1 1.201 7.474 g 1000 1 453.59 bar 0,00001 1 0.981 0.0689 kWh 0.000000277 1 0.00000116 0.0012 PK 1.341 1 0.00039 US gall/min 3.667 1 0.833 13.198 ºF [(9/5)xºC]+32 1 n.a ft 3.281 0,083 1 ft2 10.764 0.0069 1 0.00107 US gal 264.172 1.201 1 0.264 ft/s 3.281 0.083 1 0.00091 UK gal/ft2.min 0.341 0.833 1 6.311 Ib 2.205 0.0022 1 kg/cm2 0.00001 1.019 1 0.070 cal 0.239 860421 1 1000 BTU/u 3412.14 2544.43 1 UK gall/min 4.403 1.201 1 15.85 K ºC+273.16 n.a 1v cm2 10,000 6.450 929.03 1 l 1000 4.546 3.785 1 m/h 3600 91.44 1097.28 1 ft3/ft2.min 0.055 0.134 0.158 1 psi 0.00014 14.504 14.228 1 kcal 0.00024 861.244 0.001 1 Omrekentabel ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 *Product aanbevolen voor verkoop in fysieke winkels vanwege het gespecialiseerde en complexe karakter van het product en/of de installatie ervan. * Turnover: het aantal uren dat nodig is omde totale zwembadinhoud door het filter te pompen. ALGEMENE INFORMATIE Filter en pomp selectietabel Algemeen diagram voor de installatie van zwembadapparatuur Filter Pomp Meerwegklep Skimmer Niveauregelaar Uitgang/ingang Ladder Verlichting Elektrische schakelkast Hydrospin Warmtewisselaar Chloor dispenser Automatische zwembadafdekking Veiligheidsbarrière Zwembadconstructie 3 2 6 5 8 9 11 10 7 1 4 15 14 13 12 Verbindingen mm 50 50 63 63 63 75 inches 11/ 2” 11/ 2” 2” 2” 2” 2 ½” Pomp PK 0.5 0.75 0.75 1.0 1.0 1.5 Filter Ø mm 500 600 600 750 750 900 Turnover* h 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 Volume m3 30-40 40-50 50-60 60-75 75-90 90-115 Filtersnelheid m3/h/m2 50 50 50 50 50 50

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 ALGEMENE INFORMATIE Beste in haar klasse Goede prijs-kwaliteit verhouding NEW 2023 Nieuwproduct in 2023 MADE IN EUROPE Geproduceerd in Europa Aanbevolen voor publieke zwembaden SEAWATER PROOF Zeewaterbestendig Voordeel bij aankoop van complete pallet Verkrijgbaar tot einde voorraad/ uitlopend product BIO POOL Geschikt voor biopools CHEMICAL REDUCTION Producten die gebruik van chemicaliën verminderen ECOFRIENDLY Milieuvriendelijke producten Waterbesparende producten WIFI/APP Besturing viaWiFi of App ENERGY SAVING Productenmet laag energieverbruik VARIABLE SPEED Flowvariabel in te stellen FULL INVERTER Warmtepompmet full inverter technologie HEATING COOLING Kanwater verwarmen en koelen R32 Wordt gebruik gemaakt van R32 gas R410A Wordt gebruik gemaakt van R410A gas 3 YEARS 3 Jaar garantie 4 YEARS 4 Jaar garantie 5 YEARS 5 Jaar garantie Exclusief voor professionals. Product aanbevolen voor verkoop in fysiekewinkels vanwege het gespecialiseerde en complexe karakter van het product en/of de installatie ervan. BETEKENIS SYMBOLEN

SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 ZODIAC 350IQ PAGINA 1-8 AQUASPHERE ASR105 ZWEMBADROBOT PAGINA 2-10 ASTRALPOOL WATERBEHANDELING PAGINA 2-32 t/m 39 ZODIAC RS0800 SPABOT PAGINA 2-10 ZODIAC VOYAGER RE 4100/4700 IQ PAGINA 2-13 DOSEERPOMP SIMPOOL + TIMER PAGINA 3-19 AQUASPHERE PAR56 VERVANGLAMPEN PAGINA 7-7 LUMIPLUS WIFI ACCESS POINT+ MULTIMAX ASTRAL ESSENTIAL PAR56 VERVANGLAMPEN PAGINA 7-7 TECHNIEKKAST ZEOLIET PAGINA 6-22 MULTIFLOW INSPUITER VOOR BETON PAGINA 6-6 ELBE PURE 3D GEWAPENDE ZWEMBADFOLIE PAGINA 6-23 ZUIGAANSLUITING VOOR BETON VIRON CARTRIDGE FILTER PAGINA 4-13 AQUASPHERE SSP AQUAFORTE PRIME COMPLETE PLUG & SWIM PALLET TYPE 4 PAGINA 7-14 UNIK KUNSTSTOF KABELAANSLUITBOX PAGINA 7-19 VISION PRO 600-85 COMPACT/COMFORT PAGINA 3-32 PAGINA 3-41/42 ASTRALPOOL WATERTESTERS PAGINA 3-32 NIEUWE PRODUCTEN 2023 PAGINA 5-15 PAGINA 5-4 PAGINA 5-17 PAGINA 5-23 PAGINA 7-12 PAGINA 8-2 t/m 10 SPA ASSORTIMENT

VERWARMING EN LUCHTONTVOCHTIGING 01 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN (1) PAGINA 1 t/m 7 ZODIACWARMTEPOMPEN WARMTEWISSELAARS AQUAFORTEWARMTEPOMPEN (2) SIROCCO² LUCHTONTVOCHTIGERS ASTRALPOOLWARMTEPOMPEN ELEKTRISCHE VERWARMING PAGINA 10 PAGINA 16 t/m 17 PAGINA 8 t/m 9 PAGINA 16 PAGINA 11 t/m 12 PAGINA 18 t/m 19 SOLAR VERWARMING PAGINA 14 t/m 15

Prijzen zijn excl. BTW 1 - 2 | SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN AQUAFORTE FULL INVERTER WARMTEPOMPEN Deze nieuwe serie AquaForte warmtepompen zijn 100% full inverter warmtepompen. De warmtepomp heeft een ABS behuizing met een zeer modern design en is uitgerust met een Mitsubishi compressor en voorzien van een WiFi-module. De warmtepomp heeft een hoog rendement met een COP van 14,5 en is geschikt voor zowel verwarmen als koelen. - 10 Jaar garantie op de warmtewisselaar. - 5 Jaar garantie op de compressor. - Inclusief wintercover. TYPE ART. NR. EURO CAPACITEIT KW AMP (A) KW AquaForte Full InverterWarmtepomp 5,5 kw SC980 €1.249,00 5,5 kW 5.95 0.10~1.31 AquaForte Full InverterWarmtepomp 7,2 kw SC981 €1.399,00 7,2 kW 7.32 0.10~1.61 AquaForte Full InverterWarmtepomp 9,5 kw SC982 €1.679,00 9,5 kW 7.95 0.12~1.75 AquaForte Full InverterWarmtepomp 11,5 kw SC983 €2.199,00 11,5 kW 10.5 0.19~2.3 AquaForte Full InverterWarmtepomp 15,3 kw SC984 €2.699,00 15,3 kW 14.5 0.24~3.2 AquaForte Full InverterWarmtepomp 18 kw SC985 €2.999,00 18 kW 17.7 0.30-3.9 Winterhoes AquaForte Full Inverter 5,5 - 9,5 kW SC992 €32,00 - - - Winterhoes AquaForte Full Inverter 11,5 - 18 kW SC995 €32,00 - - - Display verlengset 10 mtr SC989 €28,00 - - - MODEL 5,5KW (SC980) 7,2KW (SC981) 9,5KW (SC982) 11,5KW (SC983) 15,3KW (SC984) 18KW (SC985) PRESTATIE VOORWAARDEN#1: OMGEVINGSTEMPERATUUR 26°C , WATERTEMPERATUUR: 26/28°C , LUCHTVOCHTIGHEID 80% Verwarmingscapaciteit (kW) 1.50~5.50 1.50~7.20 1.80~9.5 2.80~11.5 3.50~15.3 4.35~18.0 Opgenomen vermogen (kW) 0.104~0.90 0.106~1.12 0.124~1.46 0.193~1.79 0.243~2.41 0.306~2.83 COP 14.42~6.11 14.15~6.43 14.52~6.51 14.51~6.42 14.40~6.35 14.22~6.36 PRESTATIE VOORWAARDEN#2: OMGEVINGSTEMPERATUUR 15°C , WATERTEMPERATUUR: 26/28°C , LUCHTVOCHTIGHEID 70% Verwarmingscapaciteit (kW) 1.1~3.9 1.30~5.40 1.50~7.9 2.21~8.23 2.95~11.15 3.42~13.33 Opgenomen vermogen (kW) 0.138~0.75 0.168~1.102 0.194~1.491 0.283~1.614 0.386~2.226 0.453~2.693 COP 7.97~5.20 7.74~4.9 7.73~5.3 7.81~5.10 7.64~5.01 7.55~4.95 ALGEMENE INFORMATIE Geadviseerde zwembadgrootte (m3) 10~25 15~30 20~40 25~50 35~65 40~75 Max. opgenomen vermogen (kW) 1.31 1.61 1.75 2.3 3.2 3.9 Max stroom (A) 5.95 7.32 7.95 10.5 14.5 17.7 Wifi Control Controller LED Stroomvoorziening 220V~240V/1ph/50Hz Water Temp. verwarmingsmodus (˚C) 15~40 Water Temp. koelmodus (˚C) 8~28 Bedrijfstemperatuur omgeving (˚C) -10~43 Koelmiddel R32 Compressor Type Rotary Compressor Merk Mitsubishi Gas Control EEV 4-Weg klep Ja Aantal ventilatoren 1 Warmtewisselaar Titanium in PVC Waterleiding aansluiting (mm) 50 Materiaal behuizing ABS Behuizing Geluidsniveau bij 1m dB(A) 37~47 38~48 39~49 41~51 42~52 43~53 Geluidsniveau bij 10m dB(A) 17~27 18~28 19~29 21~31 22~32 23~33 Water Flow (m³/h) 2.2~3.2 3.1~4.2 3.5~5.5 4.1~6.2 5~7.2 6~8.2 Drukverlies water (kPa) 9 16 26 28 30 31 Hoge druk bescherming Ja Ja Ja Ja Ja Ja Netto gewicht (kg) 33 36 39 49 56 62 Netto afmeting (mm) 896 x 353 x 644 980 x 353 x 660 CODE 97/972 HEATING COOLING WIFI/APP ENERGY SAVING FULL INVERTER R32

Prijzen zijn excl. BTW SIBOFluidra Zwembadcatalogus 2023 | Versie Januari 2023 | 1 - 3 AQUAFORTEWARMTEPOMPEN AQUAFORTE MR. INVERSMART WARMTEPOMPEN De AquaForte Mr. Inversmart is een 100% full inverter warmtepomp, waarmee het zwembadseizoen aanmerkelijk verlengd kan worden. De Mr. Inversmart heeft een zeer modern design. De kast van de warmtepomp is geproduceerd van aluminium en het frontpaneel van ABS kunststof, welke voorzien is van een touchscreen display. Het “back discharge” design zorgt voor een unieke luchtcirculatie. Dankzij deze techniek wordt de lucht via de zijden aangezogen, en aan de achterzijde uitgeblazen, wat veel minder impact heeft op de plaatsing van de warmtepomp. De AquaForte Mr. Inversmart is standaard voorzien van Wifi en kan met een APP door zowel Apple als Android sturing worden bestuurd. Wordt geleverd inclusief anti-vibratie dragers en een winterhoes. - 5 Jaar garantie op de warmtewisselaar. - 5 jaar garantie op de compressor. - Stepless DC Inverter. - COP waarde tot 15. - Tot -5⁰ C buitentemperatuur. - WiFi APP besturing. - R32 gas. - Titanium warmtewisselaar. - Inclusief wintercover. * Op aanvraag beschikbaar. TYPE ART. NR. EURO CAPACITEIT KW AMP (A) KW *ISTC07 SC974 €1.449,00 6,8 KW 0,79~5,10 0,18~1,17 *ISTC09 SC975 €1.889,00 9,0 kW 1,05~6,40 0,24~1,45 *ISTC13 SC976 €2.499,00 12,6 kW 1,40~9,00 0,32~2,10 *ISTC16 SC977 €3.199,00 16,1 kW 1,70~10,70 0,39~2,5 *ISTC20 SC978 €3.849,00 20,0 kW 2,18~13,30 0,50~3,10 *ISCT24 SC979 €4.279,00 24,0 kW 2,45~16,10 0,56~3,70 Winterhoes AquaForte Mr. InverSmart 6,8 - 16,1 kW SC950W €35,00 - - - Winterhoes AquaForte Mr. InverSmart 20 - 24 kW SC951W €35,00 - - - Externe LED controller met 10 mtr. Kabel SC986 €329,00 - - - MODEL ISTC07 ISTC09 ISTC13 ISTC16 ISTC20 ISTC24 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 27°C/ WATER 27°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Verwarmingscapaciteit (kW) 6,8 9,0 12,6 16,1 20,0 24,0 COP Bereick 13.5~6.3 14.0~6.5 14.0~6.4 15.0~6.5 15.0~6.5 14.5~6.4 Gemiddelde COP bij 50% snelheid 9,2 9,0 9,5 9,6 9,3 9,6 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 15°C/ WATER 26°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 70% Verwarmingscapaciteit (kW) 5,0 6,5 9,0 11,0 14,0 16,2 COP Bereik 6.8~4.3 6.8~4.5 7.0~4.4 7.0~4.5 7.0~4.6 7.2~4.5 Gemiddelde COP bij 50% snelheid 6,1 6,2 6,3 6,3 6,2 6,3 PRESTATIE VOORWAARDEN: LUCHT 35°C/ WATER 28°C/ LUCHTVOCHTIGHEID 80% Koelcapaciteit (kW) 3,3 4,4 5,9 7,8 9,9 11,3 TECHNISCHE SPECIFICATIES Geadviseerde zwembadgrootte (m3) * 15~30 20~50 30~60 40~75 50~90 60~110 Bedrijfstemperatuur lucht (˚C) -5˚C~43˚C Compressor Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor Behuizing ABS + Aluminum-Legering Behuizing Warmtewisselaar Twisted TitaniumWarmtewisselaar Stroomvoorziening 230V 1 fase Nominale ingangsvermogen (kW) 0.18~1.17 0.24~1.45 0.32~2.10 0.39~2.5 0.50~3.10 0.56~3.70 Ingangsvermogen bij 50% snelheid (kW) 0,41 0,53 0,72 0,88 1,13 1,29 Nominale ingangsstroom (A) 0.79~5.10 1.05~6.40 1.40~9.00 1.70~10.70 2.18~13.30 2.45~16.10 Geluidsniveau bij 1m dB(A) 38.5~48.0 39.0~48.4 42.2~50.8 41.2~54.4 43.4~54.1 41.8~56.0 Geluidsniveau bij 50% snelheid 1m dB(A) 41,2 41,6 45,8 45,9 46,8 47,3 Geluidsniveau bij 10m dB(A) 18.5~28.0 19.0~28.4 22.2~30.8 21.2~34.4 23.4~34.1 21.8~36.0 Geadviseerde water flow (m³/h) 2~4 2~4 4~6 6~8 7~10 10~12 Wateraansluiting (mm) 50 Netto afmeting LxBxH (mm) 890 x 430 x 657 890 x 430 x 657 890 x 430 x 657 890 x 430 x 657 1060 x 430 x 657 1060 x 430 x 757 Netto gewicht (kg) 58 58 61 64 70 80 Opmerkingen: * Bovenstaande gegevens dienen slechts ter referentie. Voor specifieke gegevens verwijzen wij u naar het typeplaatje op het toestel. * Het aanbevolen zwembadvolume geldt voor een privé-zwembad met isothermische afdekking, van april tot september. CODE 97/971 ●Bij gebruik van de externe controller komt het standaard display en de WiFi functie te vervallen. HEATING COOLING WIFI/APP ENERGY SAVING FULL INVERTER R32

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA2NTg3