Disclaimer en gebruiksvoorwaarden van deze website

SIBO Fluidra Netherlands B.V., (hierna: “SIBO”), gevestigd te Doornhoek 3950 5465 TC Veghel, houder van bedrijfsregistratienummer NL810872626 is de eigenaar van de website op https://sibo.nl (hierna: de “Website”).

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) is om de gebruiker (hierna de “Gebruiker” of “Gebruikers”) informatie te verstrekken over SIBO, haar bedrijf, diensten, producten, gepubliceerde nieuwsberichten en haar verschillende bedrijfsonderdelen.

Deze website dient uitsluitend ter informatie.

Zowel het browsen als het raadplegen van de informatie op deze Website houdt in dat de Gebruiker al deze Voorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, dient u af te zien van het gebruik van de Website en de inhoud ervan.

De inhoud omvat, maar is niet beperkt tot: de teksten, foto’s, grafische weergaven, afbeeldingen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, naast het grafische ontwerp en de broncodes (hierna de “Inhoud” of “Inhoud” genoemd), met inachtneming van de wet, deze Voorwaarden, andere kennisgevingen, gebruikershandleidingen, alsmede de openbare orde, de goede zeden en algemeen aanvaarde gebruiken.

SIBO kan te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing deze op de Website gepubliceerde Voorwaarden wijzigen door deze wijzigingen op de Website bekend te maken, zodat Gebruikers hiervan op de hoogte zijn wanneer zij de Website bezoeken.

Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker na het bekendmaken van dergelijke wijzigingen wordt geacht te betekenen dat deze zijn aanvaard.

Ieder ander gebruik dan toegestaan in deze Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden, waarbij SIBO het recht heeft om gebruikers die misbruik maken van de Inhoud en/of deze Voorwaarden schenden, te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot en het gebruik van de Website te ontzeggen of in te trekken.

TOEGANG EN GEBRUIK

De toegang tot de Website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de verbinding via de door de Gebruiker gecontracteerde internetprovider.

De gebruiker verbindt zich tot een verantwoord gebruik van de website en de daarop geplaatste informatie. Het gebruik ervan is eveneens onderworpen aan de geldende wetgeving en aan deze Voorwaarden.

Voorts verbindt de Gebruiker zich ertoe zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden ter beschikking te stellen en SIBO zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van verlies, diefstal of elk risico van toegang door derden.

WETTELIJKE VERPLICHTING TOT CORRECT GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de informatie waartoe hij toegang heeft tijdens het surfen op de Website, alsook voor elk later gebruik ervan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de functionaliteiten correct te gebruiken met inachtneming van de Wet, deze Voorwaarden, de eventueel ontvangen instructies of waarschuwingen, alsmede de openbare orde, de goede zeden en de algemeen aanvaarde gebruiken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de Inhoud ervan uitsluitend te gebruiken voor wettige en legitieme doeleinden, die niet in strijd zijn met de geldende wetgeving, noch inbreuk maken op de legitieme rechten van SIBO of derden, en/of die directe of indirecte schade kunnen veroorzaken.

De Gebruiker onthoudt zich van: het reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op enige andere wijze openbaar maken, transformeren of wijzigen van de Inhoud, tenzij hij/zij daartoe toestemming heeft van de houder van de betreffende rechten, daartoe wettelijk gerechtigd is of, indien van toepassing, dergelijke handelingen worden verricht met gebruikmaking van de door SIBO mogelijk gemaakte functies voor sociale media. Voorts mag de Gebruiker de auteursrechten en andere identificatiemiddelen van de exclusieve rechten van SIBO of andere technische middelen die zijn ingesteld om haar merk te herkennen, niet verwijderen, manipuleren of op enige andere wijze wijzigen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe, onder meer maar niet uitsluitend, de informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische weergaven, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software en, in het algemeen, alle soorten materiaal van deze Website niet openbaar te maken, te verspreiden of ter beschikking te stellen van derden, en zich te onthouden van handelingen:

 • die aanzetten tot, of aanzetten tot criminele, lasterlijke en gewelddadige handelingen of, in het algemeen, die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden en de algemeen aanvaarde gebruiken.
 • die onjuist, dubbelzinnig, onwaar, overdreven of ontijdig zijn en die kunnen leiden tot verkeerde interpretaties van het onderwerp of de bedoelingen of doeleinden van de openbaarmakende partij.
 • op inhoud die beschermd wordt door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, zonder dat de Gebruiker vooraf toestemming heeft gevraagd aan de houders om van deze rechten gebruik te maken.
 • die illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormen en, in het algemeen, die oneerlijke concurrentie inhouden of in strijd zijn met de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • die virussen of andere fysieke of elektronische componenten bevatten die het netwerk, het IT-systeem, de hardware of de software van SIBO kunnen beschadigen of verhinderen.
 • die door hun kenmerken (zoals bestandsformaten en -extensies) aanleiding geven tot storingen in de op deze Website aangeboden diensten.

De Gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die SIBO lijdt als gevolg van een schending van enige verplichting waaraan zij krachtens deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving is onderworpen.

 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, verklaart SIBO hierbij dat zij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden gesteld voor:

 • Het gebruik dat de Gebruikers kunnen maken van de Inhoud op deze Website, en/of gelinkte websites, in strijd met de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website of die van derden.
 • De mogelijke schade voor Gebruikers veroorzaakt door juiste of onjuiste zoekinstrumenten, de organisatie of lokalisatie van de Inhoud en/of de toegang tot de Website en, in het algemeen, de fouten of problemen die zich kunnen voordoen bij de ontwikkeling of implementatie van de technische componenten die de Website of een of andere software aan de Gebruiker ter beschikking stelt.
 • De inhoud van websites die de Gebruikers kunnen bereiken via links op de Website, al dan niet geautoriseerd.

SIBO deelt de Gebruikers mee dat zij NIET kan garanderen dat:

 • De toegang tot de Website en/of gelinkte websites is ononderbroken en vrij van fouten.
 • De Inhoud of software waartoe de Gebruikers toegang hebben via de Website of gekoppelde websites bevatten geen fouten, computervirussen of andere kenmerken die hun computersysteem, elektronische documenten of bestanden die op hun computersysteem zijn opgeslagen, kunnen beschadigen, of die enige andere schade kunnen veroorzaken.
 • De juistheid van de informatie op de Website. SIBO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die de Gebruikers zouden kunnen oplopen als gevolg van de onjuistheid van de Inhoud op de Website. De op de Website geplaatste informatie dient door de Gebruikers voor alle doeleinden slechts als richtlijn te worden beschouwd.

PRIVACYBELEID

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens, zie onze Privacy Policy.

GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

SIBO bezit alle rechten op de Inhoud, het ontwerp en de broncode van de Website, en in het bijzonder maar niet beperkt tot de foto’s, afbeeldingen, teksten, logo’s, ontwerpen, handelsmerken, merknamen en gegevens die op de Website zijn opgenomen.

De Gebruikers worden hierbij geïnformeerd dat deze rechten worden beschermd door de huidige Spaanse en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de Website, zelfs door middel van een hyperlink, of van de inhoud ervan, is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIBO.

Evenzo is het kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden, op de markt brengen, commercialiseren, openbaar maken en/of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de Spaanse en/of internationale wetgeving die momenteel van kracht is, naast het gebruik van de inhoud van deze Website, strikt verboden, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door SIBO.

SIBO informeert de Gebruikers dat zij geen licenties verleent noch impliciet of stilzwijgend toestemming geeft op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of op enige andere rechten of eigendom die direct of indirect verband houden met de op de Website geplaatste inhoud.

RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Phishing
Gebruik geen links die aan e-mails of websites van derden zijn gekoppeld om toegang te krijgen tot deze Website. Van tijd tot tijd wordt de ongedifferentieerde massaverspreiding van e-mails vanaf valse e-mailadressen ontdekt, met als enig doel het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van de Gebruikers. Deze techniek staat bekend als PHISHING. SIBO wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
Op de toegang tot en het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen SIBO en de Gebruikers van de Website zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen van de woonplaats van de Gebruikers, tenzij zij bedrijven of niet-consumenten professionals zijn, in welk geval zij zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen van ‘s-Hertogenbosch, met de uitdrukkelijke afstand door de Partijen van elke andere jurisdictie waarop zij een beroep zouden kunnen doen.

 

 

 

Share This