Privacy Statement

1. Inleiding
Het recht op privacy, en specifiek het recht op bescherming van persoonsgegevens is een van de waarden van SIBO NEDERLAND, B.V. (hierna “SIBO”), die is opgenomen in onze Ethische Code.

Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe SIBO omgaat met de persoonsgegevens die kunnen worden verzameld via de verschillende formulieren die op deze website te vinden zijn. Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor die doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven, zoals hieronder in deze Algemene Privacy Policy en in elk van de Privacy Policies van de verschillende formulieren wordt uitgelegd.

2. Commitment aan privacy
SIBO zet zich volledig in voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die op enig moment van kracht kan zijn, aangezien dit een topprioriteit is voor de Groep Fluidra. Daarom heeft SIBO besloten de volgende principes toe te passen, waarbij privacy de basis vormt van alle gegevensverwerking.

 • Transparantie in gegevensverwerking is een van onze prioriteiten, dus telkens wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen, zullen wij u in het betreffende privacybeleid naar behoren informeren over het doel waarvoor deze zullen worden verwerkt.
 • Wij verwerken alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd.
 • Wij zullen u nooit verplichten persoonsgegevens te verstrekken, tenzij dat absoluut noodzakelijk is om u een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht.
 • Waar mogelijk zullen wij u de meest eenvoudige middelen ter beschikking stellen om uw persoonsgegevens te controleren.
 • Uw gegevens worden niet overgedragen, verkocht, verhuurd of op welke andere wijze dan ook ter beschikking gesteld aan derden, behalve aan dienstverleners van SIBO die bepaalde diensten verlenen, maar die deze in geen geval verwerken voor hun eigen doeleinden. Sommige van deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zoals vermeld in de paragraaf “Internationale doorgifte”.

Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en bewaartermijnen SIBO verzamelt uw persoonsgegevens voor deze doeleinden, op basis van de volgende rechtsgronden en met de volgende bewaartermijnen:

Doel Wettelijke gronden Bewaartermijn
Om uw raadplegingen, vragen of verzoeken via het “contact” formulier, “word verkoper” formulier of elk ander kanaal dat op de website kan verschijnen te kunnen behandelen. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang van SIBO om uw vragen of verzoeken te beantwoorden. Het voordeel voor SIBO is om precies de behoeften van de belanghebbenden te kennen en zo de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren. Het voordeel voor de belanghebbenden is om duidelijke en beknopte informatie te kunnen ontvangen over hun vragen of verzoeken. Om het legitieme belang te beoordelen, is een weging van het legitieme belang uitgevoerd, waarbij wij onze eigen voordelen als verantwoordelijke voor de verwerking en de voordelen van derden hebben geanalyseerd en
geconcludeerd hebben dat ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruikers. U kunt meer informatie opvragen over
de weging van het legitieme belang door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het adres dat in het laatste deel van deze paragraaf wordt vermeld. Wij willen
ook van deze gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitiem belang.
Met betrekking tot het formulier “verkoper worden” is de rechtsgrond de precontractuele relatie van de partijen.
Alle gegevens die u voor dit doel verstrekt, worden verwerkt zolang dat nodig is om uw verzoek of vraag te behandelen of in ieder geval tot het einde van de eventuele contractuele relatie.
Om onze websites, diensten en producten te verbeteren en een betere service en inhoud. Alle gegevens die u voor dit doel verstrekt, worden verwerkt zolang dat nodig is om uw verzoek of vraag te behandelen of in ieder geval tot het einde van de eventuele contractuele relatie.
Om onze websites, diensten en producten te verbeteren en een betere service en inhoud. De basis voor de legitimiteit van strikt noodzakelijke cookies is het legitieme belang van SIBO om u een betere surfervaring te kunnen bieden op onze website. Het voordeel voor SIBO is het aanbieden van een website van goede kwaliteit. Het voordeel voor
belanghebbenden is om een kwaliteitservaring te kunnen krijgen door te surfen op de website. Merk op dat voor de beoordeling van het gerechtvaardigd belang een legitiem belangenafweging is uitgevoerd, waarbij onze eigen voordelen als verwerkingsverantwoordelijke en de voordelen van derden zijn geanalyseerd, en waarbij is geconcludeerd
dat ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruikers. U kunt meer informatie over de weging van legitiem belang door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het adres vermeld in het laatste deel van deze rubriek. Wij maken ook van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van
rechtmatig belang. Evenzo is de basis van legitimiteit van analytische en reclame cookies is de verstrekking van uw toestemming. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid raadplegen.
Meer informatie over het bewaren van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

In alle andere gevallen zullen wij u, telkens wanneer dat nodig is, om uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Communicatie van gegevens
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, behalve aan die dienstverleners van SIBO, die bepaalde werkzaamheden voor SIBO verrichten, maar die de gegevens in geen geval voor eigen doeleinden zullen verwerken. Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met logistieke dienstverleners voor het uitvoeren van onze contractuele relatie met hen. Sommige van deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden, zoals aangegeven in de rubriek “Internationale gegevensoverdrachten”.

4. Verzenden van marketingberichten
In het kader van de marketingactiviteiten van SIBO kunnen wij u commerciële berichten sturen op basis van onze contractuele relatie. In geval van een contractuele relatie zal SIBO u aangepaste informatie sturen over haar producten, zaken en diensten in overeenstemming met uw smaak en voorkeuren. U kunt zich te allen tijde tegen deze verwerkingsactiviteit verzetten wanneer u marketingberichten ontvangt via de link of knop die voor dit doel in alle berichten is ingeschakeld, of door uw wens om uw toestemming in te trekken kenbaar te maken via een e-mail aan dataprivacy@fluidra.com.

5. Internationale gegevensoverdrachten
SIBO heeft, als entiteit van internationale projectie, internationale leveranciers die hun diensten van buiten de EU kunnen leveren, zodat het mogelijk is dat uw gegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

In ieder geval zal SIBO ervoor zorgen dat deze gegevensverwerking steeds wordt beschermd met de nodige waarborgen, waaronder eventueel door de EU goedgekeurde Standaardclausules, zijnde door de Europese toezichthouder goedgekeurde contracten, die voldoende garanties bieden dat de verwerking voldoet aan de eisen die de Europese Verordening Gegevensbescherming stelt, alsmede certificeringen van onder meer derden.

6. Duur van de verwerking en bewaartermijn
SIBO is gebonden aan de verplichting om uw persoonsgegevens alleen te verwerken zolang deze daadwerkelijk nuttig voor ons zijn en wij u door het gebruik ervan een kwalitatief goede Dienst kunnen leveren. Daarom doen wij alle redelijke inspanningen om de termijn van verwerking en opslag van persoonsgegevens zo kort mogelijk te houden. In ieder geval, zelfs als u ons verzoekt uw gegevens te wissen, kunnen wij ze opslaan en bewaren, op voorwaarde dat ze worden geblokkeerd zoals vereist door de wet, voor de termijn die nodig is voor ons om onze wettelijke verplichtingen na te komen en voor de bekendmaking ervan aan de bevoegde autoriteiten over de verschillende aangelegenheden waaraan zij onderworpen zijn.

6. Uitoefening van rechten
Doordat SIBO uw persoonsgegevens verwerkt, kent de huidige wetgeving u een aantal rechten toe. Hieronder volgt een korte uitleg van elk recht om u te helpen als u ze wilt uitoefenen:

 1. Recht op toegang. U heeft het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden wij deze verwerken.
 2. Recht op rectificatie. Uw gegevens zijn altijd uw eigendom en u kunt te allen tijde verzoeken om rectificatie ervan indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn.
 3. Recht op wissen. U kunt te allen tijde verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden gewist. Zoals uiteengezet in de bovenstaande paragraaf over gegevensopslag, moet er echter aan worden herinnerd dat in bepaalde omstandigheden de naleving van de geldende wetgeving kan verhinderen dat dit recht daadwerkelijk wordt uitgeoefend.
 4. Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met elk van de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, overeenkomstig het privacybeleid dat per geval van toepassing kan zijn.
 5. Recht op beperking van de verwerking. U kunt in de volgende gevallen om beperking van de verwerking verzoeken:
  1. Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bewaren onjuist of onnauwkeurig zijn.
  2. Indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet rechtmatig verwerken, geeft u er de voorkeur aan dat wij de verwerking ervan beperken in plaats van ze te wissen.
  3. Als de gegevens waarover wij beschikken niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u ze moet bewaren om een rechtmatige vordering in te dienen.
  4. Als u, na uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor een specifiek doel, in afwachting bent van een antwoord van ons dienaangaande.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op voorwaarde dat dit technisch mogelijk en redelijk is, hebt u het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Indien dit mogelijk is, zullen wij uw gegevens rechtstreeks aan deze andere verantwoordelijke voor de verwerking verstrekken, maar indien dit niet mogelijk is, zullen wij u deze gegevens in een standaardformaat verstrekken.

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken, waarbij de enige gevolgen voor u, afhankelijk van het uitgeoefende recht, zullen zijn dat wij bepaalde diensten niet aan u kunnen verlenen.

U kunt uw rechten uitoefenen door SIBO een e-mail te sturen naar dataprivacy@fluidra.com. Indien u twijfels of klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, of andere zaken die daarmee verband houden, kunt u contact opnemen met onze DPO per e-mail naar dataprivacy@fluidra.com. Indien u binnen een redelijke termijn geen antwoord krijgt, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Vertrouwelijkheid en veiligheid bij gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe deze in het grootste vertrouwen en in alle discretie te verwerken en alle veiligheidsmaatregelen te treffen die wij nodig en redelijk achten.

In dit verband verklaart en garandeert SIBO dat zij alle technische middelen heeft ingezet om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de door de gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen.

8. Sociale Media
Sociale netwerken maken deel uit van het dagelijkse leven van vele internetgebruikers, en voor hen hebben wij er verschillende profielen aangemaakt. Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de pagina’s of groepen die SIBO in verschillende sociale netwerken heeft.

U dient er echter rekening mee te houden dat, tenzij wij u rechtstreeks om uw gegevens vragen (bijvoorbeeld via marketingacties, prijsvragen, promoties of een andere geldige manier), uw gegevens toebehoren aan het betreffende Sociale Netwerk, dus wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid daarvan zorgvuldig te lezen, en om ervoor te zorgen dat u uw voorkeuren met betrekking tot gegevensverwerking instelt.

Share This